#b95d2e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b95d2e由72.55%红色,36.47%绿色和18.04%蓝色组成,十进制红色值为185,绿色值为93,蓝色值为46。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,49.73%品红色,75.14%黄色和27.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6633

  • R 72.5
  • G 36.5
  • B 18.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 49.7
  • Y 75.1
  • K 27.5
  CMYK 百分比

#b95d2e 颜色转换

#b95d2e十进制的RGB值为R:185, G:93, B:46。 CMYK值为C:0.0, M:49.729, Y: 75.135, K: 27.451

RGB 185, 93, 46
百分比 72.55%, 36.47%, 18.04%
十六进制 b95d2e
十进制 12148014
二进制 10111001,01011101,00101110
CMYK 0.0, 49.729, 75.135, 27.451
CMYK百分比 0%, 50%, 75%, 27%
CMY 0.275, 0.635, 0.82
CMY百分比 27%, 64%, 82%
HSL 20.29°, 60.17, 45.29
HSV (or HSB) 20.29°, 75.13499999999999, 72.55
XYZ 24.416, 18.342, 4.839
xyY 0.513, 0.385, 18.342
CIE-LAB 49.909, 33.754, 42.792
CIE-LUV 49.909, 73.394, 37.168
CIE-LCH/LCHab 49.909, 54.502, 51.734
CIE-LUV/LCHuv 49.909, 82.268, 26.858
Hunter-Lab 42.828, 26.812, 23.28
YIQ 115.15, 69.9239, 4.8316
YUV 115.15, -34.02703, 61.28047
网页安全色 #cc6633
颜色名称

#b95d2e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b95d2e 相似颜色

相似颜色

#b95d2e 色度/色彩

至黑
至白

#b95d2e 色调

色调变化

#b95d2e HTML/CSS代码

#b95d2e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b95d2e.

<span style="color:#b95d2e;">文本</span>
#b95d2e 背景颜色

此段背景颜色为 #b95d2e.

<p style="background-color:#b95d2e;">文本</p>
#b95d2e 边框颜色

这个边框颜色为 #b95d2e.

<div style="border:1px solid #b95d2e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b95d2e;}
.background {background-color:#b95d2e;}
.border {border:1px solid #b95d2e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉