#b97e77 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b97e77由72.55%红色,49.41%绿色和46.67%蓝色组成,十进制红色值为185,绿色值为126,蓝色值为119。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,31.89%品红色,35.68%黄色和27.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 72.5
  • G 49.4
  • B 46.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 31.9
  • Y 35.7
  • K 27.5
  CMYK 百分比

#b97e77 颜色转换

#b97e77十进制的RGB值为R:185, G:126, B:119。 CMYK值为C:0.0, M:31.892, Y: 35.675, K: 27.451

RGB 185, 126, 119
百分比 72.55%, 49.41%, 46.67%
十六进制 b97e77
十进制 12156535
二进制 10111001,01111110,01110111
CMYK 0.0, 31.892, 35.675, 27.451
CMYK百分比 0%, 32%, 36%, 27%
CMY 0.275, 0.506, 0.533
CMY百分比 27%, 51%, 53%
HSL 6.36°, 32.04, 59.61
HSV (or HSB) 6.36°, 35.676, 72.55
XYZ 30.798, 26.569, 20.958
xyY 0.393, 0.339, 26.569
CIE-LAB 58.574, 21.987, 13.099
CIE-LUV 58.574, 39.933, 13.309
CIE-LCH/LCHab 58.574, 25.593, 30.784
CIE-LUV/LCHuv 58.574, 42.092, 18.433
Hunter-Lab 51.546, 16.448, 11.975
YIQ 142.843, 37.4072, 10.3001
YUV 142.843, -11.73141, 36.98507
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#b97e77 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b97e77 相似颜色

相似颜色

#b97e77 色度/色彩

至黑
至白

#b97e77 色调

色调变化

#b97e77 HTML/CSS代码

#b97e77 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b97e77.

<span style="color:#b97e77;">文本</span>
#b97e77 背景颜色

此段背景颜色为 #b97e77.

<p style="background-color:#b97e77;">文本</p>
#b97e77 边框颜色

这个边框颜色为 #b97e77.

<div style="border:1px solid #b97e77;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b97e77;}
.background {background-color:#b97e77;}
.border {border:1px solid #b97e77;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉