#b9a3cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b9a3cb由72.55%红色,63.92%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为185,绿色值为163,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由8.87%青色,19.7%品红色,0.0%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 72.5
  • G 63.9
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 8.9
  • M 19.7
  • Y 0.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#b9a3cb 颜色转换

#b9a3cb十进制的RGB值为R:185, G:163, B:203。 CMYK值为C:8.867, M:19.704, Y: 0.0, K: 20.392

RGB 185, 163, 203
百分比 72.55%, 63.92%, 79.61%
十六进制 b9a3cb
十进制 12166091
二进制 10111001,10100011,11001011
CMYK 8.867, 19.704, 0.0, 20.392
CMYK百分比 9%, 20%, 0%, 20%
CMY 0.275, 0.361, 0.204
CMY百分比 27%, 36%, 20%
HSL 273.0°, 27.78, 71.77
HSV (or HSB) 273.0°, 19.704, 79.61
XYZ 43.883, 40.821, 62.064
xyY 0.299, 0.278, 40.821
CIE-LAB 70.05, 15.539, -17.465
CIE-LUV 70.05, 9.591, -29.332
CIE-LCH/LCHab 70.05, 23.377, 311.659
CIE-LUV/LCHuv 70.05, 30.86, 288.107
Hunter-Lab 63.891, 10.79, -12.871
YIQ 174.138, 0.2578, 17.101
YUV 174.138, 14.20477, 9.5296
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#b9a3cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b9a3cb 相似颜色

相似颜色

#b9a3cb 色度/色彩

至黑
至白

#b9a3cb 色调

色调变化

#b9a3cb HTML/CSS代码

#b9a3cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b9a3cb.

<span style="color:#b9a3cb;">文本</span>
#b9a3cb 背景颜色

此段背景颜色为 #b9a3cb.

<p style="background-color:#b9a3cb;">文本</p>
#b9a3cb 边框颜色

这个边框颜色为 #b9a3cb.

<div style="border:1px solid #b9a3cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b9a3cb;}
.background {background-color:#b9a3cb;}
.border {border:1px solid #b9a3cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉