#b9b1be 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b9b1be由72.55%红色,69.41%绿色和74.51%蓝色组成,十进制红色值为185,绿色值为177,蓝色值为190。在CMKY色彩空间中,他由2.63%青色,6.84%品红色,0.0%黄色和25.49%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 72.5
  • G 69.4
  • B 74.5
  RGB 百分比
  • C 2.6
  • M 6.8
  • Y 0.0
  • K 25.5
  CMYK 百分比

#b9b1be 颜色转换

#b9b1be十进制的RGB值为R:185, G:177, B:190。 CMYK值为C:2.632, M:6.842, Y: 0.0, K: 25.49

RGB 185, 177, 190
百分比 72.55%, 69.41%, 74.51%
十六进制 b9b1be
十进制 12169662
二进制 10111001,10110001,10111110
CMYK 2.632, 6.842, 0.0, 25.49
CMYK百分比 3%, 7%, 0%, 25%
CMY 0.275, 0.306, 0.255
CMY百分比 27%, 31%, 25%
HSL 276.92°, 9.09, 71.96
HSV (or HSB) 276.92°, 6.842, 74.51
XYZ 45.022, 45.476, 55.118
xyY 0.309, 0.312, 45.476
CIE-LAB 73.205, 5.26, -5.594
CIE-LUV 73.205, 3.745, -9.291
CIE-LCH/LCHab 73.205, 7.679, 313.236
CIE-LUV/LCHuv 73.205, 10.017, 291.955
Hunter-Lab 67.436, 1.158, -1.255
YIQ 180.874, 0.5903, 5.7376
YUV 180.874, 4.49273, 3.61987
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#b9b1be 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b9b1be 相似颜色

相似颜色

#b9b1be 色度/色彩

至黑
至白

#b9b1be 色调

色调变化

#b9b1be HTML/CSS代码

#b9b1be 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b9b1be.

<span style="color:#b9b1be;">文本</span>
#b9b1be 背景颜色

此段背景颜色为 #b9b1be.

<p style="background-color:#b9b1be;">文本</p>
#b9b1be 边框颜色

这个边框颜色为 #b9b1be.

<div style="border:1px solid #b9b1be;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b9b1be;}
.background {background-color:#b9b1be;}
.border {border:1px solid #b9b1be;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉