#b9b3ce 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b9b3ce由72.55%红色,70.2%绿色和80.78%蓝色组成,十进制红色值为185,绿色值为179,蓝色值为206。在CMKY色彩空间中,他由10.19%青色,13.11%品红色,0.0%黄色和19.22%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R72.5
  • G70.2
  • B80.8
  RGB 百分比
  • C10.2
  • M13.1
  • Y0.0
  • K19.2
  CMYK 百分比

#b9b3ce 颜色转换

#b9b3ce十进制的RGB值为R:185, G:179, B:206。 CMYK值为C:10.194, M:13.107, Y: 0.0, K: 19.216

RGB185, 179, 206
百分比72.55%, 70.2%, 80.78%
十六进制b9b3ce
十进制12170190
二进制10111001,10110011,11001110
CMYK10.194, 13.107, 0.0, 19.216
CMYK百分比10%, 13%, 0%, 19%
CMY0.275, 0.298, 0.192
CMY百分比27%, 30%, 19%
HSL253.33°, 21.6, 75.49
HSV (or HSB)253.33°, 13.107, 80.78
XYZ47.266, 47.011, 64.973
xyY0.297, 0.295, 47.011
CIE-LAB74.197, 7.354, -12.867
CIE-LUV74.197, 1.672, -20.954
CIE-LCH/LCHab74.197, 14.821, 299.751
CIE-LUV/LCHuv74.197, 21.02, 274.563
Hunter-Lab68.564, 3.065, -8.189
YIQ183.872, -5.0997, 9.6714
YUV183.872, 10.89101, 0.98973
网页安全色#cccccc
颜色名称

#b9b3ce 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b9b3ce 相似颜色

相似颜色

#b9b3ce 色度/色彩

至黑
至白

#b9b3ce 色调

色调变化

#b9b3ce HTML/CSS代码

#b9b3ce 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b9b3ce.

<span style="color:#b9b3ce;">文本</span>
#b9b3ce 背景颜色

此段背景颜色为 #b9b3ce.

<p style="background-color:#b9b3ce;">文本</p>
#b9b3ce 边框颜色

这个边框颜色为 #b9b3ce.

<div style="border:1px solid #b9b3ce;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b9b3ce;}
.background {background-color:#b9b3ce;}
.border {border:1px solid #b9b3ce;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉