#b9b6bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b9b6bb由72.55%红色,71.37%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为185,绿色值为182,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由1.07%青色,2.67%品红色,0.0%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 72.5
  • G 71.4
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 1.1
  • M 2.7
  • Y 0.0
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#b9b6bb 颜色转换

#b9b6bb十进制的RGB值为R:185, G:182, B:187。 CMYK值为C:1.069, M:2.673, Y: 0.0, K: 26.667

RGB 185, 182, 187
百分比 72.55%, 71.37%, 73.33%
十六进制 b9b6bb
十进制 12170939
二进制 10111001,10110110,10111011
CMYK 1.069, 2.673, 0.0, 26.667
CMYK百分比 1%, 3%, 0%, 27%
CMY 0.275, 0.286, 0.267
CMY百分比 27%, 29%, 27%
HSL 276.0°, 3.55, 72.35
HSV (or HSB) 276.0°, 2.674, 73.33
XYZ 45.704, 47.358, 53.744
xyY 0.311, 0.323, 47.358
CIE-LAB 74.419, 1.984, -2.165
CIE-LUV 74.419, 1.407, -3.569
CIE-LCH/LCHab 74.419, 2.937, 312.497
CIE-LUV/LCHuv 74.419, 3.836, 291.509
Hunter-Lab 68.817, -1.883, 1.868
YIQ 183.467, 0.1812, 2.1905
YUV 183.467, 1.74043, 1.34495
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b9b6bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b9b6bb 相似颜色

相似颜色

#b9b6bb 色度/色彩

至黑
至白

#b9b6bb 色调

色调变化

#b9b6bb HTML/CSS代码

#b9b6bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b9b6bb.

<span style="color:#b9b6bb;">文本</span>
#b9b6bb 背景颜色

此段背景颜色为 #b9b6bb.

<p style="background-color:#b9b6bb;">文本</p>
#b9b6bb 边框颜色

这个边框颜色为 #b9b6bb.

<div style="border:1px solid #b9b6bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b9b6bb;}
.background {background-color:#b9b6bb;}
.border {border:1px solid #b9b6bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉