#b9b83d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b9b83d由72.55%红色,72.16%绿色和23.92%蓝色组成,十进制红色值为185,绿色值为184,蓝色值为61。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.54%品红色,67.03%黄色和27.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R72.5
  • G72.2
  • B23.9
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M0.5
  • Y67.0
  • K27.5
  CMYK 百分比

#b9b83d 颜色转换

#b9b83d十进制的RGB值为R:185, G:184, B:61。 CMYK值为C:0.0, M:0.54, Y: 67.026, K: 27.451

RGB185, 184, 61
百分比72.55%, 72.16%, 23.92%
十六进制b9b83d
十进制12171325
二进制10111001,10111000,00111101
CMYK0.0, 0.54, 67.026, 27.451
CMYK百分比0%, 1%, 67%, 27%
CMY0.275, 0.278, 0.761
CMY百分比27%, 28%, 76%
HSL59.52°, 50.41, 48.23
HSV (or HSB)59.52°, 67.027, 72.55
XYZ37.99, 44.933, 11.086
xyY0.404, 0.478, 44.933
CIE-LAB72.848, -14.653, 59.794
CIE-LUV72.848, 5.747, 70.364
CIE-LCH/LCHab72.848, 61.563, 103.769
CIE-LUV/LCHuv72.848, 70.598, 85.33
Hunter-Lab67.032, -16.141, 37.116
YIQ170.277, 40.1158, -38.0661
YUV170.277, -53.77329, 12.91623
网页安全色#cccc33
颜色名称

#b9b83d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b9b83d 相似颜色

相似颜色

#b9b83d 色度/色彩

至黑
至白

#b9b83d 色调

色调变化

#b9b83d HTML/CSS代码

#b9b83d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b9b83d.

<span style="color:#b9b83d;">文本</span>
#b9b83d 背景颜色

此段背景颜色为 #b9b83d.

<p style="background-color:#b9b83d;">文本</p>
#b9b83d 边框颜色

这个边框颜色为 #b9b83d.

<div style="border:1px solid #b9b83d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b9b83d;}
.background {background-color:#b9b83d;}
.border {border:1px solid #b9b83d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉