#b9dcc6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b9dcc6由72.55%红色,86.27%绿色和77.65%蓝色组成,十进制红色值为185,绿色值为220,蓝色值为198。在CMKY色彩空间中,他由15.91%青色,0.0%品红色,10.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 72.5
  • G 86.3
  • B 77.6
  RGB 百分比
  • C 15.9
  • M 0.0
  • Y 10.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#b9dcc6 颜色转换

#b9dcc6十进制的RGB值为R:185, G:220, B:198。 CMYK值为C:15.91, M:0.0, Y: 10.001, K: 13.725

RGB 185, 220, 198
百分比 72.55%, 86.27%, 77.65%
十六进制 b9dcc6
十进制 12180678
二进制 10111001,11011100,11000110
CMYK 15.91, 0.0, 10.001, 13.725
CMYK百分比 16%, 0%, 10%, 14%
CMY 0.275, 0.137, 0.224
CMY百分比 27%, 14%, 22%
HSL 142.29°, 33.33, 79.41
HSV (or HSB) 142.29°, 15.909, 86.28
XYZ 55.791, 65.577, 63.141
xyY 0.302, 0.355, 65.577
CIE-LAB 84.78, -15.752, 6.978
CIE-LUV 84.78, -17.896, 13.157
CIE-LCH/LCHab 84.78, 17.228, 156.107
CIE-LUV/LCHuv 84.78, 22.212, 143.678
Hunter-Lab 80.98, -18.735, 10.456
YIQ 207.027, -13.7879, -14.2489
YUV 207.027, -4.44025, -19.32478
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b9dcc6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b9dcc6 相似颜色

相似颜色

#b9dcc6 色度/色彩

至黑
至白

#b9dcc6 色调

色调变化

#b9dcc6 HTML/CSS代码

#b9dcc6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b9dcc6.

<span style="color:#b9dcc6;">文本</span>
#b9dcc6 背景颜色

此段背景颜色为 #b9dcc6.

<p style="background-color:#b9dcc6;">文本</p>
#b9dcc6 边框颜色

这个边框颜色为 #b9dcc6.

<div style="border:1px solid #b9dcc6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b9dcc6;}
.background {background-color:#b9dcc6;}
.border {border:1px solid #b9dcc6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉