#b9e28b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b9e28b由72.55%红色,88.63%绿色和54.51%蓝色组成,十进制红色值为185,绿色值为226,蓝色值为139。在CMKY色彩空间中,他由18.14%青色,0.0%品红色,38.5%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 72.5
  • G 88.6
  • B 54.5
  RGB 百分比
  • C 18.1
  • M 0.0
  • Y 38.5
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#b9e28b 颜色转换

#b9e28b十进制的RGB值为R:185, G:226, B:139。 CMYK值为C:18.141, M:0.0, Y: 38.495, K: 11.373

RGB 185, 226, 139
百分比 72.55%, 88.63%, 54.51%
十六进制 b9e28b
十进制 12182155
二进制 10111001,11100010,10001011
CMYK 18.141, 0.0, 38.495, 11.373
CMYK百分比 18%, 0%, 38%, 11%
CMY 0.275, 0.114, 0.455
CMY百分比 27%, 11%, 45%
HSL 88.28°, 60.0, 71.57
HSV (or HSB) 88.28°, 38.496, 88.63
XYZ 51.863, 66.57, 34.542
xyY 0.339, 0.435, 66.57
CIE-LAB 85.286, -28, 38.228
CIE-LUV 85.286, -20.044, 56.349
CIE-LCH/LCHab 85.286, 47.386, 126.221
CIE-LUV/LCHuv 85.286, 59.807, 109.582
Hunter-Lab 81.591, -29.321, 32.013
YIQ 203.823, 3.5212, -35.7459
YUV 203.823, -31.89741, -16.51413
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#b9e28b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b9e28b 相似颜色

相似颜色

#b9e28b 色度/色彩

至黑
至白

#b9e28b 色调

色调变化

#b9e28b HTML/CSS代码

#b9e28b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b9e28b.

<span style="color:#b9e28b;">文本</span>
#b9e28b 背景颜色

此段背景颜色为 #b9e28b.

<p style="background-color:#b9e28b;">文本</p>
#b9e28b 边框颜色

这个边框颜色为 #b9e28b.

<div style="border:1px solid #b9e28b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b9e28b;}
.background {background-color:#b9e28b;}
.border {border:1px solid #b9e28b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉