#b9e29a 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b9e29a由72.55%红色,88.63%绿色和60.39%蓝色组成,十进制红色值为185,绿色值为226,蓝色值为154。在CMKY色彩空间中,他由18.14%青色,0.0%品红色,31.86%黄色和11.37%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 72.5
  • G 88.6
  • B 60.4
  RGB 百分比
  • C 18.1
  • M 0.0
  • Y 31.9
  • K 11.4
  CMYK 百分比

#b9e29a 颜色转换

#b9e29a十进制的RGB值为R:185, G:226, B:154。 CMYK值为C:18.141, M:0.0, Y: 31.858, K: 11.373

RGB 185, 226, 154
百分比 72.55%, 88.63%, 60.39%
十六进制 b9e29a
十进制 12182170
二进制 10111001,11100010,10011010
CMYK 18.141, 0.0, 31.858, 11.373
CMYK百分比 18%, 0%, 32%, 11%
CMY 0.275, 0.114, 0.396
CMY百分比 27%, 11%, 40%
HSL 94.17°, 55.38, 74.51
HSV (or HSB) 94.17°, 31.857999999999997, 88.63
XYZ 53.035, 67.039, 40.716
xyY 0.33, 0.417, 67.039
CIE-LAB 85.523, -25.967, 30.952
CIE-LUV 85.523, -20.209, 47.414
CIE-LCH/LCHab 85.523, 40.402, 129.996
CIE-LUV/LCHuv 85.523, 51.541, 113.085
Hunter-Lab 81.877, -27.664, 27.831
YIQ 205.533, -1.2983, -31.0779
YUV 205.533, -25.35741, -18.01428
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#b9e29a 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b9e29a 相似颜色

相似颜色

#b9e29a 色度/色彩

至黑
至白

#b9e29a 色调

色调变化

#b9e29a HTML/CSS代码

#b9e29a 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b9e29a.

<span style="color:#b9e29a;">文本</span>
#b9e29a 背景颜色

此段背景颜色为 #b9e29a.

<p style="background-color:#b9e29a;">文本</p>
#b9e29a 边框颜色

这个边框颜色为 #b9e29a.

<div style="border:1px solid #b9e29a;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b9e29a;}
.background {background-color:#b9e29a;}
.border {border:1px solid #b9e29a;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉