#b9e84b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b9e84b由72.55%红色,90.98%绿色和29.41%蓝色组成,十进制红色值为185,绿色值为232,蓝色值为75。在CMKY色彩空间中,他由20.26%青色,0.0%品红色,67.67%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccff33

  • R 72.5
  • G 91.0
  • B 29.4
  RGB 百分比
  • C 20.3
  • M 0.0
  • Y 67.7
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#b9e84b 颜色转换

#b9e84b十进制的RGB值为R:185, G:232, B:75。 CMYK值为C:20.258, M:0.0, Y: 67.672, K: 9.02

RGB 185, 232, 75
百分比 72.55%, 90.98%, 29.41%
十六进制 b9e84b
十进制 12183627
二进制 10111001,11101000,01001011
CMYK 20.258, 0.0, 67.672, 9.02
CMYK百分比 20%, 0%, 68%, 9%
CMY 0.275, 0.09, 0.706
CMY百分比 27%, 9%, 71%
HSL 77.96°, 77.34, 60.2
HSV (or HSB) 77.96°, 67.672, 90.98
XYZ 50.133, 68.535, 17.244
xyY 0.369, 0.504, 68.535
CIE-LAB 86.273, -36.846, 68.126
CIE-LUV 86.273, -22.832, 86.999
CIE-LCH/LCHab 86.273, 77.452, 118.407
CIE-LUV/LCHuv 86.273, 89.946, 104.705
Hunter-Lab 82.786, -36.779, 45.6
YIQ 200.049, 22.4368, -58.7989
YUV 200.049, -61.53457, -13.20343
网页安全色 #ccff33
颜色名称

#b9e84b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b9e84b 相似颜色

相似颜色

#b9e84b 色度/色彩

至黑
至白

#b9e84b 色调

色调变化

#b9e84b HTML/CSS代码

#b9e84b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b9e84b.

<span style="color:#b9e84b;">文本</span>
#b9e84b 背景颜色

此段背景颜色为 #b9e84b.

<p style="background-color:#b9e84b;">文本</p>
#b9e84b 边框颜色

这个边框颜色为 #b9e84b.

<div style="border:1px solid #b9e84b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b9e84b;}
.background {background-color:#b9e84b;}
.border {border:1px solid #b9e84b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉