#ba7bcb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#ba7bcb由72.94%红色,48.24%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为186,绿色值为123,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由8.37%青色,39.41%品红色,0.0%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 72.9
  • G 48.2
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 8.4
  • M 39.4
  • Y 0.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#ba7bcb 颜色转换

#ba7bcb十进制的RGB值为R:186, G:123, B:203。 CMYK值为C:8.375, M:39.409, Y: 0.0, K: 20.392

RGB 186, 123, 203
百分比 72.94%, 48.24%, 79.61%
十六进制 ba7bcb
十进制 12221387
二进制 10111010,01111011,11001011
CMYK 8.375, 39.409, 0.0, 20.392
CMYK百分比 8%, 39%, 0%, 20%
CMY 0.271, 0.518, 0.204
CMY百分比 27%, 52%, 20%
HSL 287.25°, 43.48, 63.92
HSV (or HSB) 287.25°, 39.409, 79.61
XYZ 38.111, 28.918, 60.071
xyY 0.3, 0.228, 28.918
CIE-LAB 60.709, 38.058, -31.776
CIE-LUV 60.709, 28.361, -54.63
CIE-LCH/LCHab 60.709, 49.58, 320.14
CIE-LUV/LCHuv 60.709, 61.553, 297.436
Hunter-Lab 53.775, 32.397, -28.588
YIQ 150.957, 11.8377, 38.2205
YUV 150.957, 25.61204, 30.7442
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#ba7bcb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#ba7bcb 相似颜色

相似颜色

#ba7bcb 色度/色彩

至黑
至白

#ba7bcb 色调

色调变化

#ba7bcb HTML/CSS代码

#ba7bcb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #ba7bcb.

<span style="color:#ba7bcb;">文本</span>
#ba7bcb 背景颜色

此段背景颜色为 #ba7bcb.

<p style="background-color:#ba7bcb;">文本</p>
#ba7bcb 边框颜色

这个边框颜色为 #ba7bcb.

<div style="border:1px solid #ba7bcb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#ba7bcb;}
.background {background-color:#ba7bcb;}
.border {border:1px solid #ba7bcb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉