#bab6dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bab6dc由72.94%红色,71.37%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为186,绿色值为182,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由15.46%青色,17.27%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 72.9
  • G 71.4
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 15.5
  • M 17.3
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#bab6dc 颜色转换

#bab6dc十进制的RGB值为R:186, G:182, B:220。 CMYK值为C:15.455, M:17.273, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 186, 182, 220
百分比 72.94%, 71.37%, 86.27%
十六进制 bab6dc
十进制 12236508
二进制 10111010,10110110,11011100
CMYK 15.455, 17.273, 0.0, 13.725
CMYK百分比 15%, 17%, 0%, 14%
CMY 0.271, 0.286, 0.137
CMY百分比 27%, 29%, 14%
HSL 246.32°, 35.19, 78.82
HSV (or HSB) 246.32°, 17.273, 86.28
XYZ 49.894, 49.062, 74.548
xyY 0.288, 0.283, 49.062
CIE-LAB 75.49, 8.987, -18.533
CIE-LUV 75.49, -0.136, -30.343
CIE-LCH/LCHab 75.49, 20.597, 295.87
CIE-LUV/LCHuv 75.49, 30.343, 269.744
Hunter-Lab 70.044, 4.57, -14.071
YIQ 187.528, -9.8258, 12.6716
YUV 187.528, 15.9813, -1.34038
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bab6dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bab6dc 相似颜色

相似颜色

#bab6dc 色度/色彩

至黑
至白

#bab6dc 色调

色调变化

#bab6dc HTML/CSS代码

#bab6dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bab6dc.

<span style="color:#bab6dc;">文本</span>
#bab6dc 背景颜色

此段背景颜色为 #bab6dc.

<p style="background-color:#bab6dc;">文本</p>
#bab6dc 边框颜色

这个边框颜色为 #bab6dc.

<div style="border:1px solid #bab6dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bab6dc;}
.background {background-color:#bab6dc;}
.border {border:1px solid #bab6dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉