#bab8bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bab8bb由72.94%红色,72.16%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为186,绿色值为184,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.53%青色,1.6%品红色,0.0%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 72.9
  • G 72.2
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.5
  • M 1.6
  • Y 0.0
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#bab8bb 颜色转换

#bab8bb十进制的RGB值为R:186, G:184, B:187。 CMYK值为C:0.535, M:1.604, Y: 0.0, K: 26.667

RGB 186, 184, 187
百分比 72.94%, 72.16%, 73.33%
十六进制 bab8bb
十进制 12236987
二进制 10111010,10111000,10111011
CMYK 0.535, 1.604, 0.0, 26.667
CMYK百分比 1%, 2%, 0%, 27%
CMY 0.271, 0.278, 0.267
CMY百分比 27%, 28%, 27%
HSL 280.0°, 2.16, 72.75
HSV (or HSB) 280.0°, 1.6039999999999999, 73.33
XYZ 46.358, 48.308, 53.893
xyY 0.312, 0.325, 48.308
CIE-LAB 75.019, 1.257, -1.276
CIE-LUV 75.019, 0.958, -2.117
CIE-LCH/LCHab 75.019, 1.791, 314.573
CIE-LUV/LCHuv 75.019, 2.324, 294.338
Hunter-Lab 69.504, -2.575, 2.679
YIQ 184.94, 0.2279, 1.3566
YUV 184.94, 1.01558, 0.92997
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bab8bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bab8bb 相似颜色

相似颜色

#bab8bb 色度/色彩

至黑
至白

#bab8bb 色调

色调变化

#bab8bb HTML/CSS代码

#bab8bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bab8bb.

<span style="color:#bab8bb;">文本</span>
#bab8bb 背景颜色

此段背景颜色为 #bab8bb.

<p style="background-color:#bab8bb;">文本</p>
#bab8bb 边框颜色

这个边框颜色为 #bab8bb.

<div style="border:1px solid #bab8bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bab8bb;}
.background {background-color:#bab8bb;}
.border {border:1px solid #bab8bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉