#bac0bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bac0bb由72.94%红色,75.29%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为186,绿色值为192,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由3.13%青色,0.0%品红色,2.6%黄色和24.71%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R72.9
  • G75.3
  • B73.3
  RGB 百分比
  • C3.1
  • M0.0
  • Y2.6
  • K24.7
  CMYK 百分比

#bac0bb 颜色转换

#bac0bb十进制的RGB值为R:186, G:192, B:187。 CMYK值为C:3.125, M:0.0, Y: 2.604, K: 24.706

RGB186, 192, 187
百分比72.94%, 75.29%, 73.33%
十六进制bac0bb
十进制12239035
二进制10111010,11000000,10111011
CMYK3.125, 0.0, 2.604, 24.706
CMYK百分比3%, 0%, 3%, 25%
CMY0.271, 0.247, 0.267
CMY百分比27%, 25%, 27%
HSL130.0°, 4.54, 74.12
HSV (or HSB)130.0°, 3.125, 75.29
XYZ48.067, 51.726, 54.463
xyY0.312, 0.335, 51.726
CIE-LAB77.117, -3.007, 1.786
CIE-LUV77.117, -3.115, 3.173
CIE-LCH/LCHab77.117, 3.497, 149.301
CIE-LUV/LCHuv77.117, 4.446, 134.471
Hunter-Lab71.921, -6.564, 5.447
YIQ189.636, -1.9689, -2.825
YUV189.636, -1.2953, -3.18995
网页安全色#cccccc
颜色名称

#bac0bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bac0bb 相似颜色

相似颜色

#bac0bb 色度/色彩

至黑
至白

#bac0bb 色调

色调变化

#bac0bb HTML/CSS代码

#bac0bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bac0bb.

<span style="color:#bac0bb;">文本</span>
#bac0bb 背景颜色

此段背景颜色为 #bac0bb.

<p style="background-color:#bac0bb;">文本</p>
#bac0bb 边框颜色

这个边框颜色为 #bac0bb.

<div style="border:1px solid #bac0bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bac0bb;}
.background {background-color:#bac0bb;}
.border {border:1px solid #bac0bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉