#bac3bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bac3bb由72.94%红色,76.47%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为186,绿色值为195,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由4.62%青色,0.0%品红色,4.1%黄色和23.53%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 72.9
  • G 76.5
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 4.6
  • M 0.0
  • Y 4.1
  • K 23.5
  CMYK 百分比

#bac3bb 颜色转换

#bac3bb十进制的RGB值为R:186, G:195, B:187。 CMYK值为C:4.616, M:0.0, Y: 4.104, K: 23.529

RGB 186, 195, 187
百分比 72.94%, 76.47%, 73.33%
十六进制 bac3bb
十进制 12239803
二进制 10111010,11000011,10111011
CMYK 4.616, 0.0, 4.104, 23.529
CMYK百分比 5%, 0%, 4%, 24%
CMY 0.271, 0.235, 0.267
CMY百分比 27%, 24%, 27%
HSL 126.67°, 6.98, 74.71
HSV (or HSB) 126.67°, 4.614999999999999, 76.47
XYZ 48.733, 53.057, 54.685
xyY 0.311, 0.339, 53.057
CIE-LAB 77.909, -4.591, 2.936
CIE-LUV 77.909, -4.638, 5.152
CIE-LCH/LCHab 77.909, 5.45, 147.402
CIE-LUV/LCHuv 77.909, 6.932, 131.997
Hunter-Lab 72.84, -8.047, 6.476
YIQ 191.397, -2.7927, -4.3931
YUV 191.397, -2.16188, -4.73492
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bac3bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bac3bb 相似颜色

相似颜色

#bac3bb 色度/色彩

至黑
至白

#bac3bb 色调

色调变化

#bac3bb HTML/CSS代码

#bac3bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bac3bb.

<span style="color:#bac3bb;">文本</span>
#bac3bb 背景颜色

此段背景颜色为 #bac3bb.

<p style="background-color:#bac3bb;">文本</p>
#bac3bb 边框颜色

这个边框颜色为 #bac3bb.

<div style="border:1px solid #bac3bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bac3bb;}
.background {background-color:#bac3bb;}
.border {border:1px solid #bac3bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉