#bacac6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bacac6由72.94%红色,79.22%绿色和77.65%蓝色组成,十进制红色值为186,绿色值为202,蓝色值为198。在CMKY色彩空间中,他由7.92%青色,0.0%品红色,1.98%黄色和20.78%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R72.9
  • G79.2
  • B77.6
  RGB 百分比
  • C7.9
  • M0.0
  • Y2.0
  • K20.8
  CMYK 百分比

#bacac6 颜色转换

#bacac6十进制的RGB值为R:186, G:202, B:198。 CMYK值为C:7.921, M:0.0, Y: 1.981, K: 20.784

RGB186, 202, 198
百分比72.94%, 79.22%, 77.65%
十六进制bacac6
十进制12241606
二进制10111010,11001010,11000110
CMYK7.921, 0.0, 1.981, 20.784
CMYK百分比8%, 0%, 2%, 21%
CMY0.271, 0.208, 0.224
CMY百分比27%, 21%, 22%
HSL165.0°, 13.11, 76.08
HSV (or HSB)165.0°, 7.921, 79.22
XYZ51.561, 56.757, 61.662
xyY0.303, 0.334, 56.757
CIE-LAB80.043, -6.192, 0.123
CIE-LUV80.043, -8.595, 1.253
CIE-LCH/LCHab80.043, 6.193, 178.865
CIE-LUV/LCHuv80.043, 8.685, 171.708
Hunter-Lab75.337, -9.674, 4.209
YIQ196.76, -8.2492, -4.6288
YUV196.76, 0.6121, -9.43996
网页安全色#cccccc
颜色名称老银

#bacac6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bacac6 相似颜色

相似颜色

#bacac6 色度/色彩

至黑
至白

#bacac6 色调

色调变化

#bacac6 HTML/CSS代码

#bacac6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bacac6.

<span style="color:#bacac6;">文本</span>
#bacac6 背景颜色

此段背景颜色为 #bacac6.

<p style="background-color:#bacac6;">文本</p>
#bacac6 边框颜色

这个边框颜色为 #bacac6.

<div style="border:1px solid #bacac6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bacac6;}
.background {background-color:#bacac6;}
.border {border:1px solid #bacac6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉