#bb07bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bb07bb由73.33%红色,2.75%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为7,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,96.26%品红色,0.0%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc00cc

  • R 73.3
  • G 2.7
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 96.3
  • Y 0.0
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#bb07bb 颜色转换

#bb07bb十进制的RGB值为R:187, G:7, B:187。 CMYK值为C:0.0, M:96.257, Y: 0.0, K: 26.667

RGB 187, 7, 187
百分比 73.33%, 2.75%, 73.33%
十六进制 bb07bb
十进制 12257211
二进制 10111011,00000111,10111011
CMYK 0.0, 96.257, 0.0, 26.667
CMYK百分比 0%, 96%, 0%, 27%
CMY 0.267, 0.973, 0.267
CMY百分比 27%, 97%, 27%
HSL 300.0°, 92.78, 38.04
HSV (or HSB) 300.0°, 96.257, 73.33
XYZ 29.539, 14.307, 48.217
xyY 0.321, 0.155, 14.307
CIE-LAB 44.669, 77.171, -47.841
CIE-LUV 44.669, 61.591, -79.645
CIE-LCH/LCHab 44.669, 90.797, 328.204
CIE-LUV/LCHuv 44.669, 100.682, 307.715
Hunter-Lab 37.824, 73.206, -49.104
YIQ 81.34, 49.428, 94.086
YUV 81.34, 51.99667, 92.6982
网页安全色 #cc00cc
颜色名称

#bb07bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bb07bb 相似颜色

相似颜色

#bb07bb 色度/色彩

至黑
至白

#bb07bb 色调

色调变化

#bb07bb HTML/CSS代码

#bb07bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bb07bb.

<span style="color:#bb07bb;">文本</span>
#bb07bb 背景颜色

此段背景颜色为 #bb07bb.

<p style="background-color:#bb07bb;">文本</p>
#bb07bb 边框颜色

这个边框颜色为 #bb07bb.

<div style="border:1px solid #bb07bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bb07bb;}
.background {background-color:#bb07bb;}
.border {border:1px solid #bb07bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉