#bb2e66 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bb2e66由73.33%红色,18.04%绿色和40.0%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为46,蓝色值为102。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,75.4%品红色,45.45%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3366

  • R 73.3
  • G 18.0
  • B 40.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 75.4
  • Y 45.5
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#bb2e66 颜色转换

#bb2e66十进制的RGB值为R:187, G:46, B:102。 CMYK值为C:0.0, M:75.401, Y: 45.454, K: 26.667

RGB 187, 46, 102
百分比 73.33%, 18.04%, 40.0%
十六进制 bb2e66
十进制 12267110
二进制 10111011,00101110,01100110
CMYK 0.0, 75.401, 45.454, 26.667
CMYK百分比 0%, 75%, 45%, 27%
CMY 0.267, 0.82, 0.6
CMY百分比 27%, 82%, 60%
HSL 336.17°, 60.51, 45.69
HSV (or HSB) 336.17°, 75.401, 73.33
XYZ 23.869, 13.481, 13.915
xyY 0.466, 0.263, 13.481
CIE-LAB 43.478, 59.082, 1.809
CIE-LUV 43.478, 89.676, -8.665
CIE-LCH/LCHab 43.478, 59.11, 1.754
CIE-LUV/LCHuv 43.478, 90.094, 354.481
Hunter-Lab 36.716, 51.792, 3.231
YIQ 94.543, 66.0291, 47.2487
YUV 94.543, 3.67113, 81.11444
网页安全色 #cc3366
颜色名称

#bb2e66 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bb2e66 相似颜色

相似颜色

#bb2e66 色度/色彩

至黑
至白

#bb2e66 色调

色调变化

#bb2e66 HTML/CSS代码

#bb2e66 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bb2e66.

<span style="color:#bb2e66;">文本</span>
#bb2e66 背景颜色

此段背景颜色为 #bb2e66.

<p style="background-color:#bb2e66;">文本</p>
#bb2e66 边框颜色

这个边框颜色为 #bb2e66.

<div style="border:1px solid #bb2e66;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bb2e66;}
.background {background-color:#bb2e66;}
.border {border:1px solid #bb2e66;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉