#bb476e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bb476e由73.33%红色,27.84%绿色和43.14%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为71,蓝色值为110。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,62.03%品红色,41.18%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3366

  • R 73.3
  • G 27.8
  • B 43.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 62.0
  • Y 41.2
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#bb476e 颜色转换

#bb476e十进制的RGB值为R:187, G:71, B:110。 CMYK值为C:0.0, M:62.032, Y: 41.177, K: 26.667

RGB 187, 71, 110
百分比 73.33%, 27.84%, 43.14%
十六进制 bb476e
十进制 12273518
二进制 10111011,01000111,01101110
CMYK 0.0, 62.032, 41.177, 26.667
CMYK百分比 0%, 62%, 41%, 27%
CMY 0.267, 0.722, 0.569
CMY百分比 27%, 72%, 57%
HSL 339.83°, 46.03, 50.59
HSV (or HSB) 339.83°, 62.032, 73.33
XYZ 25.562, 16.199, 16.532
xyY 0.439, 0.278, 16.199
CIE-LAB 47.235, 50.176, 2.33
CIE-LUV 47.235, 75.862, -6.187
CIE-LCH/LCHab 47.235, 50.23, 2.658
CIE-LUV/LCHuv 47.235, 76.114, 355.337
Hunter-Lab 40.248, 42.93, 3.821
YIQ 110.13, 56.5937, 36.6708
YUV 110.13, -0.06237, 67.43961
网页安全色 #cc3366
颜色名称

#bb476e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bb476e 相似颜色

相似颜色

#bb476e 色度/色彩

至黑
至白

#bb476e 色调

色调变化

#bb476e HTML/CSS代码

#bb476e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bb476e.

<span style="color:#bb476e;">文本</span>
#bb476e 背景颜色

此段背景颜色为 #bb476e.

<p style="background-color:#bb476e;">文本</p>
#bb476e 边框颜色

这个边框颜色为 #bb476e.

<div style="border:1px solid #bb476e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bb476e;}
.background {background-color:#bb476e;}
.border {border:1px solid #bb476e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉