#bb56e1 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bb56e1由73.33%红色,33.73%绿色和88.24%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为86,蓝色值为225。在CMKY色彩空间中,他由16.89%青色,61.78%品红色,0.0%黄色和11.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 73.3
  • G 33.7
  • B 88.2
  RGB 百分比
  • C 16.9
  • M 61.8
  • Y 0.0
  • K 11.8
  CMYK 百分比

#bb56e1 颜色转换

#bb56e1十进制的RGB值为R:187, G:86, B:225。 CMYK值为C:16.889, M:61.778, Y: 0.0, K: 11.765

RGB 187, 86, 225
百分比 73.33%, 33.73%, 88.24%
十六进制 bb56e1
十进制 12277473
二进制 10111011,01010110,11100001
CMYK 16.889, 61.778, 0.0, 11.765
CMYK百分比 17%, 62%, 0%, 12%
CMY 0.267, 0.663, 0.118
CMY百分比 27%, 66%, 12%
HSL 283.6°, 69.85, 60.98
HSV (or HSB) 283.6°, 61.778, 88.23
XYZ 37.41, 22.658, 73.633
xyY 0.28, 0.169, 22.658
CIE-LAB 54.718, 61.607, -53.622
CIE-LUV 54.718, 37.218, -90.647
CIE-LCH/LCHab 54.718, 81.675, 318.964
CIE-LUV/LCHuv 54.718, 97.99, 292.322
Hunter-Lab 47.6, 56.987, -58.395
YIQ 132.045, 15.5252, 64.6183
YUV 132.045, 45.74473, 48.21361
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#bb56e1 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bb56e1 相似颜色

相似颜色

#bb56e1 色度/色彩

至黑
至白

#bb56e1 色调

色调变化

#bb56e1 HTML/CSS代码

#bb56e1 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bb56e1.

<span style="color:#bb56e1;">文本</span>
#bb56e1 背景颜色

此段背景颜色为 #bb56e1.

<p style="background-color:#bb56e1;">文本</p>
#bb56e1 边框颜色

这个边框颜色为 #bb56e1.

<div style="border:1px solid #bb56e1;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bb56e1;}
.background {background-color:#bb56e1;}
.border {border:1px solid #bb56e1;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉