#bb68dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bb68dc由73.33%红色,40.78%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为104,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由15.0%青色,52.73%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 73.3
  • G 40.8
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 15.0
  • M 52.7
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#bb68dc 颜色转换

#bb68dc十进制的RGB值为R:187, G:104, B:220。 CMYK值为C:15.001, M:52.728, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 187, 104, 220
百分比 73.33%, 40.78%, 86.27%
十六进制 bb68dc
十进制 12282076
二进制 10111011,01101000,11011100
CMYK 15.001, 52.728, 0.0, 13.725
CMYK百分比 15%, 53%, 0%, 14%
CMY 0.267, 0.592, 0.137
CMY百分比 27%, 59%, 14%
HSL 282.93°, 62.37, 63.53
HSV (or HSB) 282.93°, 52.727000000000004, 86.28
XYZ 38.36, 25.634, 70.633
xyY 0.285, 0.19, 25.634
CIE-LAB 57.688, 51.883, -46.086
CIE-LUV 57.688, 32.913, -78.662
CIE-LCH/LCHab 57.688, 69.396, 318.387
CIE-LUV/LCHuv 57.688, 85.27, 292.705
Hunter-Lab 50.63, 46.64, -47.274
YIQ 142.041, 12.1889, 53.6537
YUV 142.041, 38.36525, 39.44384
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#bb68dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bb68dc 相似颜色

相似颜色

#bb68dc 色度/色彩

至黑
至白

#bb68dc 色调

色调变化

#bb68dc HTML/CSS代码

#bb68dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bb68dc.

<span style="color:#bb68dc;">文本</span>
#bb68dc 背景颜色

此段背景颜色为 #bb68dc.

<p style="background-color:#bb68dc;">文本</p>
#bb68dc 边框颜色

这个边框颜色为 #bb68dc.

<div style="border:1px solid #bb68dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bb68dc;}
.background {background-color:#bb68dc;}
.border {border:1px solid #bb68dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉