#bb6b64 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bb6b64由73.33%红色,41.96%绿色和39.22%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为107,蓝色值为100。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,42.78%品红色,46.52%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 73.3
  • G 42.0
  • B 39.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 42.8
  • Y 46.5
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#bb6b64 颜色转换

#bb6b64十进制的RGB值为R:187, G:107, B:100。 CMYK值为C:0.0, M:42.78, Y: 46.523, K: 26.667

RGB 187, 107, 100
百分比 73.33%, 41.96%, 39.22%
十六进制 bb6b64
十进制 12282724
二进制 10111011,01101011,01100100
CMYK 0.0, 42.78, 46.523, 26.667
CMYK百分比 0%, 43%, 47%, 27%
CMY 0.267, 0.58, 0.608
CMY百分比 27%, 58%, 61%
HSL 4.83°, 39.01, 56.27
HSV (or HSB) 4.83°, 46.524, 73.33
XYZ 28.052, 22.002, 14.825
xyY 0.432, 0.339, 22.002
CIE-LAB 54.029, 31.047, 17.849
CIE-LUV 54.029, 56.817, 16.551
CIE-LCH/LCHab 54.029, 35.811, 29.894
CIE-LUV/LCHuv 54.029, 59.179, 16.241
Hunter-Lab 46.907, 24.663, 14.095
YIQ 130.122, 49.9211, 14.7416
YUV 130.122, -14.82133, 49.90007
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#bb6b64 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bb6b64 相似颜色

相似颜色

#bb6b64 色度/色彩

至黑
至白

#bb6b64 色调

色调变化

#bb6b64 HTML/CSS代码

#bb6b64 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bb6b64.

<span style="color:#bb6b64;">文本</span>
#bb6b64 背景颜色

此段背景颜色为 #bb6b64.

<p style="background-color:#bb6b64;">文本</p>
#bb6b64 边框颜色

这个边框颜色为 #bb6b64.

<div style="border:1px solid #bb6b64;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bb6b64;}
.background {background-color:#bb6b64;}
.border {border:1px solid #bb6b64;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉