#bb8b47 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bb8b47由73.33%红色,54.51%绿色和27.84%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为139,蓝色值为71。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,25.67%品红色,62.03%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9933

  • R 73.3
  • G 54.5
  • B 27.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 25.7
  • Y 62.0
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#bb8b47 颜色转换

#bb8b47十进制的RGB值为R:187, G:139, B:71。 CMYK值为C:0.0, M:25.668, Y: 62.032, K: 26.667

RGB 187, 139, 71
百分比 73.33%, 54.51%, 27.84%
十六进制 bb8b47
十进制 12290887
二进制 10111011,10001011,01000111
CMYK 0.0, 25.668, 62.032, 26.667
CMYK百分比 0%, 26%, 62%, 27%
CMY 0.267, 0.455, 0.722
CMY百分比 27%, 45%, 72%
HSL 35.17°, 46.03, 50.59
HSV (or HSB) 35.17°, 62.032, 73.33
XYZ 30.864, 29.487, 10.027
xyY 0.439, 0.419, 29.487
CIE-LAB 61.209, 10.873, 42.803
CIE-LUV 61.209, 37.78, 46.949
CIE-LCH/LCHab 61.209, 44.162, 75.747
CIE-LUV/LCHuv 61.209, 60.262, 51.176
Hunter-Lab 54.302, 6.428, 27.063
YIQ 145.6, 50.4516, -11.0096
YUV 145.6, -36.70885, 36.32068
网页安全色 #cc9933
颜色名称

#bb8b47 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bb8b47 相似颜色

相似颜色

#bb8b47 色度/色彩

至黑
至白

#bb8b47 色调

色调变化

#bb8b47 HTML/CSS代码

#bb8b47 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bb8b47.

<span style="color:#bb8b47;">文本</span>
#bb8b47 背景颜色

此段背景颜色为 #bb8b47.

<p style="background-color:#bb8b47;">文本</p>
#bb8b47 边框颜色

这个边框颜色为 #bb8b47.

<div style="border:1px solid #bb8b47;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bb8b47;}
.background {background-color:#bb8b47;}
.border {border:1px solid #bb8b47;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉