#bb94d3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bb94d3由73.33%红色,58.04%绿色和82.75%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为148,蓝色值为211。在CMKY色彩空间中,他由11.37%青色,29.86%品红色,0.0%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 73.3
  • G 58.0
  • B 82.7
  RGB 百分比
  • C 11.4
  • M 29.9
  • Y 0.0
  • K 17.3
  CMYK 百分比

#bb94d3 颜色转换

#bb94d3十进制的RGB值为R:187, G:148, B:211。 CMYK值为C:11.375, M:29.858, Y: 0.0, K: 17.255

RGB 187, 148, 211
百分比 73.33%, 58.04%, 82.75%
十六进制 bb94d3
十进制 12293331
二进制 10111011,10010100,11010011
CMYK 11.375, 29.858, 0.0, 17.255
CMYK百分比 11%, 30%, 0%, 17%
CMY 0.267, 0.42, 0.173
CMY百分比 27%, 42%, 17%
HSL 277.14°, 41.72, 70.39
HSV (or HSB) 277.14°, 29.858, 82.75
XYZ 42.84, 36.448, 66.403
xyY 0.294, 0.25, 36.448
CIE-LAB 66.861, 26.199, -26.741
CIE-LUV 66.861, 16.868, -45.595
CIE-LCH/LCHab 66.861, 37.436, 314.413
CIE-LUV/LCHuv 66.861, 48.615, 290.302
Hunter-Lab 60.372, 21.009, -22.952
YIQ 166.843, 2.9982, 27.8541
YUV 166.843, 21.73141, 17.68437
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#bb94d3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bb94d3 相似颜色

相似颜色

#bb94d3 色度/色彩

至黑
至白

#bb94d3 色调

色调变化

#bb94d3 HTML/CSS代码

#bb94d3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bb94d3.

<span style="color:#bb94d3;">文本</span>
#bb94d3 背景颜色

此段背景颜色为 #bb94d3.

<p style="background-color:#bb94d3;">文本</p>
#bb94d3 边框颜色

这个边框颜色为 #bb94d3.

<div style="border:1px solid #bb94d3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bb94d3;}
.background {background-color:#bb94d3;}
.border {border:1px solid #bb94d3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉