#bbb06a 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bbb06a由73.33%红色,69.02%绿色和41.57%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为176,蓝色值为106。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,5.88%品红色,43.31%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9966

  • R73.3
  • G69.0
  • B41.6
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M5.9
  • Y43.3
  • K26.7
  CMYK 百分比

#bbb06a 颜色转换

#bbb06a十进制的RGB值为R:187, G:176, B:106。 CMYK值为C:0.0, M:5.881, Y: 43.315, K: 26.667

RGB187, 176, 106
百分比73.33%, 69.02%, 41.57%
十六进制bbb06a
十进制12300394
二进制10111011,10110000,01101010
CMYK0.0, 5.881, 43.315, 26.667
CMYK百分比0%, 6%, 43%, 27%
CMY0.267, 0.31, 0.584
CMY百分比27%, 31%, 58%
HSL51.85°, 37.33, 57.45
HSV (or HSB)51.85°, 43.316, 73.33
XYZ38.62, 42.657, 19.834
xyY0.382, 0.422, 42.657
CIE-LAB71.322, -6.051, 37.18
CIE-LUV71.322, 10.653, 48.108
CIE-LCH/LCHab71.322, 37.669, 99.244
CIE-LUV/LCHuv71.322, 49.273, 77.515
Hunter-Lab65.312, -8.746, 27.713
YIQ171.309, 29.0459, -19.4575
YUV171.309, -32.13667, 13.7657
网页安全色#cc9966
颜色名称

#bbb06a 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bbb06a 相似颜色

相似颜色

#bbb06a 色度/色彩

至黑
至白

#bbb06a 色调

色调变化

#bbb06a HTML/CSS代码

#bbb06a 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bbb06a.

<span style="color:#bbb06a;">文本</span>
#bbb06a 背景颜色

此段背景颜色为 #bbb06a.

<p style="background-color:#bbb06a;">文本</p>
#bbb06a 边框颜色

这个边框颜色为 #bbb06a.

<div style="border:1px solid #bbb06a;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bbb06a;}
.background {background-color:#bbb06a;}
.border {border:1px solid #bbb06a;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉