#bbb5b6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bbb5b6由73.33%红色,70.98%绿色和71.37%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为181,蓝色值为182。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,3.21%品红色,2.67%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 73.3
  • G 71.0
  • B 71.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 3.2
  • Y 2.7
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#bbb5b6 颜色转换

#bbb5b6十进制的RGB值为R:187, G:181, B:182。 CMYK值为C:0.0, M:3.209, Y: 2.673, K: 26.667

RGB 187, 181, 182
百分比 73.33%, 70.98%, 71.37%
十六进制 bbb5b6
十进制 12301750
二进制 10111011,10110101,10110110
CMYK 0.0, 3.209, 2.673, 26.667
CMYK百分比 0%, 3%, 3%, 27%
CMY 0.267, 0.29, 0.286
CMY百分比 27%, 29%, 29%
HSL 350.0°, 4.23, 72.16
HSV (or HSB) 350.0°, 3.209, 73.33
XYZ 45.459, 46.99, 50.929
xyY 0.317, 0.328, 46.99
CIE-LAB 74.183, 2.298, 0.238
CIE-LUV 74.183, 3.384, -0.047
CIE-LCH/LCHab 74.183, 2.311, 5.913
CIE-LUV/LCHuv 74.183, 3.385, 359.213
Hunter-Lab 68.549, -1.587, 3.935
YIQ 182.908, 3.2541, 1.5802
YUV 182.908, -0.44497, 3.58999
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bbb5b6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bbb5b6 相似颜色

相似颜色

#bbb5b6 色度/色彩

至黑
至白

#bbb5b6 色调

色调变化

#bbb5b6 HTML/CSS代码

#bbb5b6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bbb5b6.

<span style="color:#bbb5b6;">文本</span>
#bbb5b6 背景颜色

此段背景颜色为 #bbb5b6.

<p style="background-color:#bbb5b6;">文本</p>
#bbb5b6 边框颜色

这个边框颜色为 #bbb5b6.

<div style="border:1px solid #bbb5b6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bbb5b6;}
.background {background-color:#bbb5b6;}
.border {border:1px solid #bbb5b6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉