#bbb6db 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bbb6db由73.33%红色,71.37%绿色和85.88%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为182,蓝色值为219。在CMKY色彩空间中,他由14.61%青色,16.89%品红色,0.0%黄色和14.12%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 73.3
  • G 71.4
  • B 85.9
  RGB 百分比
  • C 14.6
  • M 16.9
  • Y 0.0
  • K 14.1
  CMYK 百分比

#bbb6db 颜色转换

#bbb6db十进制的RGB值为R:187, G:182, B:219。 CMYK值为C:14.612, M:16.894, Y: 0.0, K: 14.118

RGB 187, 182, 219
百分比 73.33%, 71.37%, 85.88%
十六进制 bbb6db
十进制 12302043
二进制 10111011,10110110,11011011
CMYK 14.612, 16.894, 0.0, 14.118
CMYK百分比 15%, 17%, 0%, 14%
CMY 0.267, 0.286, 0.141
CMY百分比 27%, 29%, 14%
HSL 248.11°, 33.95, 78.63
HSV (or HSB) 248.11°, 16.895, 85.88
XYZ 50.005, 49.135, 73.864
xyY 0.289, 0.284, 49.135
CIE-LAB 75.535, 9.092, -17.913
CIE-LUV 75.535, 0.462, -29.36
CIE-LCH/LCHab 75.535, 20.088, 296.911
CIE-LUV/LCHuv 75.535, 29.364, 270.902
Hunter-Lab 70.096, 4.67, -13.409
YIQ 187.713, -8.9086, 12.5719
YUV 187.713, 15.39817, -0.62537
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bbb6db 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bbb6db 相似颜色

相似颜色

#bbb6db 色度/色彩

至黑
至白

#bbb6db 色调

色调变化

#bbb6db HTML/CSS代码

#bbb6db 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bbb6db.

<span style="color:#bbb6db;">文本</span>
#bbb6db 背景颜色

此段背景颜色为 #bbb6db.

<p style="background-color:#bbb6db;">文本</p>
#bbb6db 边框颜色

这个边框颜色为 #bbb6db.

<div style="border:1px solid #bbb6db;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bbb6db;}
.background {background-color:#bbb6db;}
.border {border:1px solid #bbb6db;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉