#bbb7b7 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bbb7b7由73.33%红色,71.76%绿色和71.76%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为183,蓝色值为183。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,2.14%品红色,2.14%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 73.3
  • G 71.8
  • B 71.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 2.1
  • Y 2.1
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#bbb7b7 颜色转换

#bbb7b7十进制的RGB值为R:187, G:183, B:183。 CMYK值为C:0.0, M:2.138, Y: 2.138, K: 26.667

RGB 187, 183, 183
百分比 73.33%, 71.76%, 71.76%
十六进制 bbb7b7
十进制 12302263
二进制 10111011,10110111,10110111
CMYK 0.0, 2.138, 2.138, 26.667
CMYK百分比 0%, 2%, 2%, 27%
CMY 0.267, 0.282, 0.282
CMY百分比 27%, 28%, 28%
HSL 0.0°, 2.86, 72.55
HSV (or HSB) 0.0°, 2.139, 73.33
XYZ 45.973, 47.851, 51.611
xyY 0.316, 0.329, 47.851
CIE-LAB 74.731, 1.405, 0.492
CIE-LUV 74.731, 2.285, 0.484
CIE-LCH/LCHab 74.731, 1.488, 19.294
CIE-LUV/LCHuv 74.731, 2.336, 11.964
Hunter-Lab 69.174, -2.425, 4.185
YIQ 184.196, 2.3836, 0.846
YUV 184.196, -0.58669, 2.46
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bbb7b7 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bbb7b7 相似颜色

相似颜色

#bbb7b7 色度/色彩

至黑
至白

#bbb7b7 色调

色调变化

#bbb7b7 HTML/CSS代码

#bbb7b7 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bbb7b7.

<span style="color:#bbb7b7;">文本</span>
#bbb7b7 背景颜色

此段背景颜色为 #bbb7b7.

<p style="background-color:#bbb7b7;">文本</p>
#bbb7b7 边框颜色

这个边框颜色为 #bbb7b7.

<div style="border:1px solid #bbb7b7;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bbb7b7;}
.background {background-color:#bbb7b7;}
.border {border:1px solid #bbb7b7;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉