#bbb9d1 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bbb9d1由73.33%红色,72.55%绿色和81.96%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为185,蓝色值为209。在CMKY色彩空间中,他由10.53%青色,11.48%品红色,0.0%黄色和18.04%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 73.3
  • G 72.5
  • B 82.0
  RGB 百分比
  • C 10.5
  • M 11.5
  • Y 0.0
  • K 18.0
  CMYK 百分比

#bbb9d1 颜色转换

#bbb9d1十进制的RGB值为R:187, G:185, B:209。 CMYK值为C:10.527, M:11.484, Y: 0.0, K: 18.039

RGB 187, 185, 209
百分比 73.33%, 72.55%, 81.96%
十六进制 bbb9d1
十进制 12302801
二进制 10111011,10111001,11010001
CMYK 10.527, 11.484, 0.0, 18.039
CMYK百分比 11%, 11%, 0%, 18%
CMY 0.267, 0.275, 0.18
CMY百分比 27%, 27%, 18%
HSL 245.0°, 20.69, 77.25
HSV (or HSB) 245.0°, 11.483, 81.96
XYZ 49.349, 49.866, 67.343
xyY 0.296, 0.299, 49.866
CIE-LAB 75.987, 5.372, -11.804
CIE-LUV 75.987, -0.316, -19.025
CIE-LCH/LCHab 75.987, 12.969, 294.471
CIE-LUV/LCHuv 75.987, 19.028, 269.049
Hunter-Lab 70.616, 1.165, -7.111
YIQ 188.334, -6.5194, 7.8918
YUV 188.334, 10.17159, -1.17024
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bbb9d1 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bbb9d1 相似颜色

相似颜色

#bbb9d1 色度/色彩

至黑
至白

#bbb9d1 色调

色调变化

#bbb9d1 HTML/CSS代码

#bbb9d1 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bbb9d1.

<span style="color:#bbb9d1;">文本</span>
#bbb9d1 背景颜色

此段背景颜色为 #bbb9d1.

<p style="background-color:#bbb9d1;">文本</p>
#bbb9d1 边框颜色

这个边框颜色为 #bbb9d1.

<div style="border:1px solid #bbb9d1;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bbb9d1;}
.background {background-color:#bbb9d1;}
.border {border:1px solid #bbb9d1;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉