#bbcdac 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bbcdac由73.33%红色,80.39%绿色和67.45%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为205,蓝色值为172。在CMKY色彩空间中,他由8.78%青色,0.0%品红色,16.1%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 73.3
  • G 80.4
  • B 67.5
  RGB 百分比
  • C 8.8
  • M 0.0
  • Y 16.1
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#bbcdac 颜色转换

#bbcdac十进制的RGB值为R:187, G:205, B:172。 CMYK值为C:8.781, M:0.0, Y: 16.097, K: 19.608

RGB 187, 205, 172
百分比 73.33%, 80.39%, 67.45%
十六进制 bbcdac
十进制 12307884
二进制 10111011,11001101,10101100
CMYK 8.781, 0.0, 16.097, 19.608
CMYK百分比 9%, 0%, 16%, 20%
CMY 0.267, 0.196, 0.325
CMY百分比 27%, 20%, 33%
HSL 92.73°, 24.81, 73.92
HSV (or HSB) 92.73°, 16.098000000000003, 80.39
XYZ 49.77, 57.206, 47.447
xyY 0.322, 0.37, 57.206
CIE-LAB 80.295, -12.059, 14.397
CIE-LUV 80.295, -8.64, 22.866
CIE-LCH/LCHab 80.295, 18.78, 129.948
CIE-LUV/LCHuv 80.295, 24.444, 110.698
Hunter-Lab 75.634, -14.902, 15.75
YIQ 195.856, -0.1233, -14.0766
YUV 195.856, -11.73761, -7.76967
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#bbcdac 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bbcdac 相似颜色

相似颜色

#bbcdac 色度/色彩

至黑
至白

#bbcdac 色调

色调变化

#bbcdac HTML/CSS代码

#bbcdac 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bbcdac.

<span style="color:#bbcdac;">文本</span>
#bbcdac 背景颜色

此段背景颜色为 #bbcdac.

<p style="background-color:#bbcdac;">文本</p>
#bbcdac 边框颜色

这个边框颜色为 #bbcdac.

<div style="border:1px solid #bbcdac;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bbcdac;}
.background {background-color:#bbcdac;}
.border {border:1px solid #bbcdac;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉