#bbdc8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bbdc8e由73.33%红色,86.27%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为187,绿色值为220,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由15.0%青色,0.0%品红色,35.46%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 73.3
  • G 86.3
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 15.0
  • M 0.0
  • Y 35.5
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#bbdc8e 颜色转换

#bbdc8e十进制的RGB值为R:187, G:220, B:142。 CMYK值为C:15.001, M:0.0, Y: 35.455, K: 13.725

RGB 187, 220, 142
百分比 73.33%, 86.27%, 55.69%
十六进制 bbdc8e
十进制 12311694
二进制 10111011,11011100,10001110
CMYK 15.001, 0.0, 35.455, 13.725
CMYK百分比 15%, 0%, 35%, 14%
CMY 0.267, 0.137, 0.443
CMY百分比 27%, 14%, 44%
HSL 85.38°, 52.7, 70.98
HSV (or HSB) 85.38°, 35.455, 86.28
XYZ 50.968, 63.704, 35.201
xyY 0.34, 0.425, 63.704
CIE-LAB 83.811, -24.006, 34.824
CIE-LUV 83.811, -15.824, 51.42
CIE-LCH/LCHab 83.811, 42.297, 124.581
CIE-LUV/LCHuv 83.811, 53.8, 107.105
Hunter-Lab 79.815, -25.689, 29.722
YIQ 201.241, 5.3967, -31.2531
YUV 201.241, -29.15051, -12.49422
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#bbdc8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bbdc8e 相似颜色

相似颜色

#bbdc8e 色度/色彩

至黑
至白

#bbdc8e 色调

色调变化

#bbdc8e HTML/CSS代码

#bbdc8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bbdc8e.

<span style="color:#bbdc8e;">文本</span>
#bbdc8e 背景颜色

此段背景颜色为 #bbdc8e.

<p style="background-color:#bbdc8e;">文本</p>
#bbdc8e 边框颜色

这个边框颜色为 #bbdc8e.

<div style="border:1px solid #bbdc8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bbdc8e;}
.background {background-color:#bbdc8e;}
.border {border:1px solid #bbdc8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉