#bcb9cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bcb9cc由73.73%红色,72.55%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为188,绿色值为185,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由7.84%青色,9.31%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 73.7
  • G 72.5
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 7.8
  • M 9.3
  • Y 0.0
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#bcb9cc 颜色转换

#bcb9cc十进制的RGB值为R:188, G:185, B:204。 CMYK值为C:7.844, M:9.314, Y: 0.0, K: 20.0

RGB 188, 185, 204
百分比 73.73%, 72.55%, 80.0%
十六进制 bcb9cc
十进制 12368332
二进制 10111100,10111001,11001100
CMYK 7.844, 9.314, 0.0, 20.0
CMYK百分比 8%, 9%, 0%, 20%
CMY 0.263, 0.275, 0.2
CMY百分比 26%, 27%, 20%
HSL 249.47°, 15.7, 76.28
HSV (or HSB) 249.47°, 9.314, 80.0
XYZ 48.985, 49.749, 64.145
xyY 0.301, 0.305, 49.749
CIE-LAB 75.915, 4.693, -9.187
CIE-LUV 75.915, 0.542, -14.803
CIE-LCH/LCHab 75.915, 10.316, 297.057
CIE-LUV/LCHuv 75.915, 14.813, 272.097
Hunter-Lab 70.533, 0.536, -4.548
YIQ 188.063, -4.317, 6.5473
YUV 188.063, 7.84446, -0.05519
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bcb9cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bcb9cc 相似颜色

相似颜色

#bcb9cc 色度/色彩

至黑
至白

#bcb9cc 色调

色调变化

#bcb9cc HTML/CSS代码

#bcb9cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bcb9cc.

<span style="color:#bcb9cc;">文本</span>
#bcb9cc 背景颜色

此段背景颜色为 #bcb9cc.

<p style="background-color:#bcb9cc;">文本</p>
#bcb9cc 边框颜色

这个边框颜色为 #bcb9cc.

<div style="border:1px solid #bcb9cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bcb9cc;}
.background {background-color:#bcb9cc;}
.border {border:1px solid #bcb9cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉