#bcbc5a 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bcbc5a由73.73%红色,73.73%绿色和35.29%蓝色组成,十进制红色值为188,绿色值为188,蓝色值为90。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,52.13%黄色和26.27%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R 73.7
  • G 73.7
  • B 35.3
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.0
  • Y 52.1
  • K 26.3
  CMYK 百分比

#bcbc5a 颜色转换

#bcbc5a十进制的RGB值为R:188, G:188, B:90。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 52.127, K: 26.275

RGB 188, 188, 90
百分比 73.73%, 73.73%, 35.29%
十六进制 bcbc5a
十进制 12368986
二进制 10111100,10111100,01011010
CMYK 0.0, 0.0, 52.127, 26.275
CMYK百分比 0%, 0%, 52%, 26%
CMY 0.263, 0.263, 0.647
CMY百分比 26%, 26%, 65%
HSL 60.0°, 42.24, 54.51
HSV (or HSB) 60.0°, 52.128, 73.72
XYZ 40.568, 47.397, 16.684
xyY 0.388, 0.453, 47.397
CIE-LAB 74.442, -13.381, 48.913
CIE-LUV 74.442, 4.453, 61.774
CIE-LCH/LCHab 74.442, 50.71, 105.3
CIE-LUV/LCHuv 74.442, 61.934, 85.877
Hunter-Lab 68.845, -15.297, 33.823
YIQ 176.828, 31.4874, -30.4976
YUV 176.828, -42.72612, 9.80098
网页安全色 #cccc66
颜色名称

#bcbc5a 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bcbc5a 相似颜色

相似颜色

#bcbc5a 色度/色彩

至黑
至白

#bcbc5a 色调

色调变化

#bcbc5a HTML/CSS代码

#bcbc5a 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bcbc5a.

<span style="color:#bcbc5a;">文本</span>
#bcbc5a 背景颜色

此段背景颜色为 #bcbc5a.

<p style="background-color:#bcbc5a;">文本</p>
#bcbc5a 边框颜色

这个边框颜色为 #bcbc5a.

<div style="border:1px solid #bcbc5a;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bcbc5a;}
.background {background-color:#bcbc5a;}
.border {border:1px solid #bcbc5a;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉