#bcf5cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bcf5cb由73.73%红色,96.08%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为188,绿色值为245,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由23.27%青色,0.0%品红色,17.14%黄色和3.92%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccffcc

  • R 73.7
  • G 96.1
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 23.3
  • M 0.0
  • Y 17.1
  • K 3.9
  CMYK 百分比

#bcf5cb 颜色转换

#bcf5cb十进制的RGB值为R:188, G:245, B:203。 CMYK值为C:23.265, M:0.0, Y: 17.142, K: 3.922

RGB 188, 245, 203
百分比 73.73%, 96.08%, 79.61%
十六进制 bcf5cb
十进制 12383691
二进制 10111100,11110101,11001011
CMYK 23.265, 0.0, 17.142, 3.922
CMYK百分比 23%, 0%, 17%, 4%
CMY 0.263, 0.039, 0.204
CMY百分比 26%, 4%, 20%
HSL 135.79°, 74.03, 84.9
HSV (or HSB) 135.79°, 23.265, 96.08
XYZ 64.168, 80.306, 68.616
xyY 0.301, 0.377, 80.306
CIE-LAB 91.822, -26.121, 14.43
CIE-LUV 91.822, -28.384, 26.018
CIE-LCH/LCHab 91.822, 29.842, 151.082
CIE-LUV/LCHuv 91.822, 38.504, 137.491
Hunter-Lab 89.614, -29.009, 17.332
YIQ 223.169, -20.4717, -25.1259
YUV 223.169, -9.92314, -30.85458
网页安全色 #ccffcc
颜色名称

#bcf5cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bcf5cb 相似颜色

相似颜色

#bcf5cb 色度/色彩

至黑
至白

#bcf5cb 色调

色调变化

#bcf5cb HTML/CSS代码

#bcf5cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bcf5cb.

<span style="color:#bcf5cb;">文本</span>
#bcf5cb 背景颜色

此段背景颜色为 #bcf5cb.

<p style="background-color:#bcf5cb;">文本</p>
#bcf5cb 边框颜色

这个边框颜色为 #bcf5cb.

<div style="border:1px solid #bcf5cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bcf5cb;}
.background {background-color:#bcf5cb;}
.border {border:1px solid #bcf5cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉