#bd182e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bd182e由74.12%红色,9.41%绿色和18.04%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为24,蓝色值为46。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,87.3%品红色,75.66%黄色和25.88%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc0033

  • R 74.1
  • G 9.4
  • B 18.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 87.3
  • Y 75.7
  • K 25.9
  CMYK 百分比

#bd182e 颜色转换

#bd182e十进制的RGB值为R:189, G:24, B:46。 CMYK值为C:0.0, M:87.301, Y: 75.662, K: 25.882

RGB 189, 24, 46
百分比 74.12%, 9.41%, 18.04%
十六进制 bd182e
十进制 12392494
二进制 10111101,00011000,00101110
CMYK 0.0, 87.301, 75.662, 25.882
CMYK百分比 0%, 87%, 76%, 26%
CMY 0.259, 0.906, 0.82
CMY百分比 26%, 91%, 82%
HSL 352.0°, 77.46, 41.77
HSV (or HSB) 352.0°, 87.302, 74.12
XYZ 21.807, 11.672, 3.689
xyY 0.587, 0.314, 11.672
CIE-LAB 40.69, 61.741, 33.024
CIE-LUV 40.69, 117.229, 19.473
CIE-LCH/LCHab 40.69, 70.018, 28.141
CIE-LUV/LCHuv 40.69, 118.835, 9.431
Hunter-Lab 34.164, 54.149, 17.513
YIQ 75.843, 91.2549, 41.7439
YUV 75.843, -14.68421, 99.27478
网页安全色 #cc0033
颜色名称

#bd182e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bd182e 相似颜色

相似颜色

#bd182e 色度/色彩

至黑
至白

#bd182e 色调

色调变化

#bd182e HTML/CSS代码

#bd182e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bd182e.

<span style="color:#bd182e;">文本</span>
#bd182e 背景颜色

此段背景颜色为 #bd182e.

<p style="background-color:#bd182e;">文本</p>
#bd182e 边框颜色

这个边框颜色为 #bd182e.

<div style="border:1px solid #bd182e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bd182e;}
.background {background-color:#bd182e;}
.border {border:1px solid #bd182e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉