#bd4cc1 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bd4cc1由74.12%红色,29.8%绿色和75.69%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为76,蓝色值为193。在CMKY色彩空间中,他由2.07%青色,60.62%品红色,0.0%黄色和24.31%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc33cc

  • R 74.1
  • G 29.8
  • B 75.7
  RGB 百分比
  • C 2.1
  • M 60.6
  • Y 0.0
  • K 24.3
  CMYK 百分比

#bd4cc1 颜色转换

#bd4cc1十进制的RGB值为R:189, G:76, B:193。 CMYK值为C:2.072, M:60.622, Y: 0.0, K: 24.314

RGB 189, 76, 193
百分比 74.12%, 29.8%, 75.69%
十六进制 bd4cc1
十进制 12405953
二进制 10111101,01001100,11000001
CMYK 2.072, 60.622, 0.0, 24.314
CMYK百分比 2%, 61%, 0%, 24%
CMY 0.259, 0.702, 0.243
CMY百分比 26%, 70%, 24%
HSL 297.95°, 48.55, 52.74
HSV (or HSB) 297.95°, 60.622, 75.69
XYZ 33.196, 19.84, 52.53
xyY 0.314, 0.188, 19.84
CIE-LAB 51.656, 60.496, -40.212
CIE-LUV 51.656, 49.721, -68.982
CIE-LCH/LCHab 51.656, 72.641, 326.388
CIE-LUV/LCHuv 51.656, 85.033, 305.784
Hunter-Lab 44.542, 55.082, -38.744
YIQ 123.125, 29.7446, 60.3099
YUV 123.125, 34.38707, 57.79383
网页安全色 #cc33cc
颜色名称

#bd4cc1 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bd4cc1 相似颜色

相似颜色

#bd4cc1 色度/色彩

至黑
至白

#bd4cc1 色调

色调变化

#bd4cc1 HTML/CSS代码

#bd4cc1 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bd4cc1.

<span style="color:#bd4cc1;">文本</span>
#bd4cc1 背景颜色

此段背景颜色为 #bd4cc1.

<p style="background-color:#bd4cc1;">文本</p>
#bd4cc1 边框颜色

这个边框颜色为 #bd4cc1.

<div style="border:1px solid #bd4cc1;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bd4cc1;}
.background {background-color:#bd4cc1;}
.border {border:1px solid #bd4cc1;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉