#bd72dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bd72dc由74.12%红色,44.71%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为114,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由14.09%青色,48.18%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 74.1
  • G 44.7
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 14.1
  • M 48.2
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#bd72dc 颜色转换

#bd72dc十进制的RGB值为R:189, G:114, B:220。 CMYK值为C:14.091, M:48.182, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 189, 114, 220
百分比 74.12%, 44.71%, 86.27%
十六进制 bd72dc
十进制 12415708
二进制 10111101,01110010,11011100
CMYK 14.091, 48.182, 0.0, 13.725
CMYK百分比 14%, 48%, 0%, 14%
CMY 0.259, 0.553, 0.137
CMY百分比 26%, 55%, 14%
HSL 282.45°, 60.23, 65.49
HSV (or HSB) 282.45°, 48.182, 86.28
XYZ 39.92, 28.022, 71.012
xyY 0.287, 0.202, 28.022
CIE-LAB 59.909, 47.253, -42.566
CIE-LUV 59.909, 30.628, -73.021
CIE-LCH/LCHab 59.909, 63.598, 317.988
CIE-LUV/LCHuv 59.909, 79.185, 292.755
Hunter-Lab 52.936, 41.974, -42.481
YIQ 148.509, 10.6347, 48.8497
YUV 148.509, 35.18239, 35.52394
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#bd72dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bd72dc 相似颜色

相似颜色

#bd72dc 色度/色彩

至黑
至白

#bd72dc 色调

色调变化

#bd72dc HTML/CSS代码

#bd72dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bd72dc.

<span style="color:#bd72dc;">文本</span>
#bd72dc 背景颜色

此段背景颜色为 #bd72dc.

<p style="background-color:#bd72dc;">文本</p>
#bd72dc 边框颜色

这个边框颜色为 #bd72dc.

<div style="border:1px solid #bd72dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bd72dc;}
.background {background-color:#bd72dc;}
.border {border:1px solid #bd72dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉