#bd766e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bd766e由74.12%红色,46.27%绿色和43.14%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为118,蓝色值为110。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,37.57%品红色,41.8%黄色和25.88%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 74.1
  • G 46.3
  • B 43.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 37.6
  • Y 41.8
  • K 25.9
  CMYK 百分比

#bd766e 颜色转换

#bd766e十进制的RGB值为R:189, G:118, B:110。 CMYK值为C:0.0, M:37.566, Y: 41.8, K: 25.882

RGB 189, 118, 110
百分比 74.12%, 46.27%, 43.14%
十六进制 bd766e
十进制 12416622
二进制 10111101,01110110,01101110
CMYK 0.0, 37.566, 41.8, 25.882
CMYK百分比 0%, 38%, 42%, 26%
CMY 0.259, 0.537, 0.569
CMY百分比 26%, 54%, 57%
HSL 6.08°, 37.44, 58.63
HSV (or HSB) 6.08°, 41.799, 74.12
XYZ 30.279, 24.903, 17.963
xyY 0.414, 0.34, 24.903
CIE-LAB 56.982, 26.912, 16.14
CIE-LUV 56.982, 49.462, 15.802
CIE-LCH/LCHab 56.982, 31.381, 30.952
CIE-LUV/LCHuv 56.982, 51.925, 17.718
Hunter-Lab 49.903, 20.977, 13.59
YIQ 138.317, 44.8793, 12.5269
YUV 138.317, -13.93305, 44.46508
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#bd766e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bd766e 相似颜色

相似颜色

#bd766e 色度/色彩

至黑
至白

#bd766e 色调

色调变化

#bd766e HTML/CSS代码

#bd766e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bd766e.

<span style="color:#bd766e;">文本</span>
#bd766e 背景颜色

此段背景颜色为 #bd766e.

<p style="background-color:#bd766e;">文本</p>
#bd766e 边框颜色

这个边框颜色为 #bd766e.

<div style="border:1px solid #bd766e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bd766e;}
.background {background-color:#bd766e;}
.border {border:1px solid #bd766e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉