#bd778e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bd778e由74.12%红色,46.67%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为119,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,37.04%品红色,24.87%黄色和25.88%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6699

  • R 74.1
  • G 46.7
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 37.0
  • Y 24.9
  • K 25.9
  CMYK 百分比

#bd778e 颜色转换

#bd778e十进制的RGB值为R:189, G:119, B:142。 CMYK值为C:0.0, M:37.037, Y: 24.868, K: 25.882

RGB 189, 119, 142
百分比 74.12%, 46.67%, 55.69%
十六进制 bd778e
十进制 12416910
二进制 10111101,01110111,10001110
CMYK 0.0, 37.037, 24.868, 25.882
CMYK百分比 0%, 37%, 25%, 26%
CMY 0.259, 0.533, 0.443
CMY百分比 26%, 53%, 44%
HSL 340.29°, 34.65, 60.39
HSV (or HSB) 340.29°, 37.037, 74.12
XYZ 32.465, 25.967, 28.892
xyY 0.372, 0.297, 25.967
CIE-LAB 58.006, 30.523, -0.922
CIE-LUV 58.006, 43.335, -6.691
CIE-LCH/LCHab 58.006, 30.537, 358.269
CIE-LUV/LCHuv 58.006, 43.849, 351.223
Hunter-Lab 50.958, 24.546, 2.055
YIQ 142.552, 34.3231, 21.9626
YUV 142.552, -0.26991, 40.74977
网页安全色 #cc6699
颜色名称

#bd778e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bd778e 相似颜色

相似颜色

#bd778e 色度/色彩

至黑
至白

#bd778e 色调

色调变化

#bd778e HTML/CSS代码

#bd778e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bd778e.

<span style="color:#bd778e;">文本</span>
#bd778e 背景颜色

此段背景颜色为 #bd778e.

<p style="background-color:#bd778e;">文本</p>
#bd778e 边框颜色

这个边框颜色为 #bd778e.

<div style="border:1px solid #bd778e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bd778e;}
.background {background-color:#bd778e;}
.border {border:1px solid #bd778e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉