#bd78e5 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bd78e5由74.12%红色,47.06%绿色和89.8%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为120,蓝色值为229。在CMKY色彩空间中,他由17.47%青色,47.6%品红色,0.0%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 74.1
  • G 47.1
  • B 89.8
  RGB 百分比
  • C 17.5
  • M 47.6
  • Y 0.0
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#bd78e5 颜色转换

#bd78e5十进制的RGB值为R:189, G:120, B:229。 CMYK值为C:17.467, M:47.598, Y: 0.0, K: 10.196

RGB 189, 120, 229
百分比 74.12%, 47.06%, 89.8%
十六进制 bd78e5
十进制 12417253
二进制 10111101,01111000,11100101
CMYK 17.467, 47.598, 0.0, 10.196
CMYK百分比 17%, 48%, 0%, 10%
CMY 0.259, 0.529, 0.102
CMY百分比 26%, 53%, 10%
HSL 277.98°, 67.7, 68.43
HSV (or HSB) 277.98°, 47.598, 89.8
XYZ 41.844, 29.91, 77.693
xyY 0.28, 0.2, 29.91
CIE-LAB 61.577, 45.984, -44.967
CIE-LUV 61.577, 26.799, -77.094
CIE-LCH/LCHab 61.577, 64.316, 315.641
CIE-LUV/LCHuv 61.577, 81.619, 289.168
Hunter-Lab 54.69, 40.864, -45.945
YIQ 153.057, 6.0954, 48.5143
YUV 153.057, 37.37323, 31.53391
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#bd78e5 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bd78e5 相似颜色

相似颜色

#bd78e5 色度/色彩

至黑
至白

#bd78e5 色调

色调变化

#bd78e5 HTML/CSS代码

#bd78e5 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bd78e5.

<span style="color:#bd78e5;">文本</span>
#bd78e5 背景颜色

此段背景颜色为 #bd78e5.

<p style="background-color:#bd78e5;">文本</p>
#bd78e5 边框颜色

这个边框颜色为 #bd78e5.

<div style="border:1px solid #bd78e5;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bd78e5;}
.background {background-color:#bd78e5;}
.border {border:1px solid #bd78e5;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉