#bd836e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bd836e由74.12%红色,51.37%绿色和43.14%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为131,蓝色值为110。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,30.69%品红色,41.8%黄色和25.88%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9966

  • R 74.1
  • G 51.4
  • B 43.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 30.7
  • Y 41.8
  • K 25.9
  CMYK 百分比

#bd836e 颜色转换

#bd836e十进制的RGB值为R:189, G:131, B:110。 CMYK值为C:0.0, M:30.688, Y: 41.8, K: 25.882

RGB 189, 131, 110
百分比 74.12%, 51.37%, 43.14%
十六进制 bd836e
十进制 12419950
二进制 10111101,10000011,01101110
CMYK 0.0, 30.688, 41.8, 25.882
CMYK百分比 0%, 31%, 42%, 26%
CMY 0.259, 0.486, 0.569
CMY百分比 26%, 49%, 57%
HSL 15.95°, 37.44, 58.63
HSV (or HSB) 15.95°, 41.799, 74.12
XYZ 31.917, 28.179, 18.509
xyY 0.406, 0.358, 28.179
CIE-LAB 60.05, 19.733, 20.331
CIE-LUV 60.05, 40.929, 22.495
CIE-LCH/LCHab 60.05, 28.333, 45.854
CIE-LUV/LCHuv 60.05, 46.703, 28.794
Hunter-Lab 53.084, 14.429, 16.486
YIQ 145.948, 41.3095, 5.7318
YUV 145.948, -17.68823, 37.77021
网页安全色 #cc9966
颜色名称

#bd836e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bd836e 相似颜色

相似颜色

#bd836e 色度/色彩

至黑
至白

#bd836e 色调

色调变化

#bd836e HTML/CSS代码

#bd836e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bd836e.

<span style="color:#bd836e;">文本</span>
#bd836e 背景颜色

此段背景颜色为 #bd836e.

<p style="background-color:#bd836e;">文本</p>
#bd836e 边框颜色

这个边框颜色为 #bd836e.

<div style="border:1px solid #bd836e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bd836e;}
.background {background-color:#bd836e;}
.border {border:1px solid #bd836e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉