#bd8cc7 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bd8cc7由74.12%红色,54.9%绿色和78.04%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为140,蓝色值为199。在CMKY色彩空间中,他由5.02%青色,29.65%品红色,0.0%黄色和21.96%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R74.1
  • G54.9
  • B78.0
  RGB 百分比
  • C5.0
  • M29.6
  • Y0.0
  • K22.0
  CMYK 百分比

#bd8cc7 颜色转换

#bd8cc7十进制的RGB值为R:189, G:140, B:199。 CMYK值为C:5.024, M:29.648, Y: 0.0, K: 21.961

RGB189, 140, 199
百分比74.12%, 54.9%, 78.04%
十六进制bd8cc7
十进制12422343
二进制10111101,10001100,11000111
CMYK5.024, 29.648, 0.0, 21.961
CMYK百分比5%, 30%, 0%, 22%
CMY0.259, 0.451, 0.22
CMY百分比26%, 45%, 22%
HSL289.83°, 34.5, 66.47
HSV (or HSB)289.83°, 29.648000000000003, 78.04
XYZ40.672, 33.699, 58.392
xyY0.306, 0.254, 33.699
CIE-LAB64.723, 28.835, -23.312
CIE-LUV64.723, 23.303, -40.282
CIE-LCH/LCHab64.723, 37.08, 321.046
CIE-LUV/LCHuv64.723, 46.537, 300.05
Hunter-Lab58.051, 23.471, -19.002
YIQ161.377, 10.2424, 28.7243
YUV161.377, 18.51603, 24.23441
网页安全色#cc99cc
颜色名称

#bd8cc7 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bd8cc7 相似颜色

相似颜色

#bd8cc7 色度/色彩

至黑
至白

#bd8cc7 色调

色调变化

#bd8cc7 HTML/CSS代码

#bd8cc7 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bd8cc7.

<span style="color:#bd8cc7;">文本</span>
#bd8cc7 背景颜色

此段背景颜色为 #bd8cc7.

<p style="background-color:#bd8cc7;">文本</p>
#bd8cc7 边框颜色

这个边框颜色为 #bd8cc7.

<div style="border:1px solid #bd8cc7;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bd8cc7;}
.background {background-color:#bd8cc7;}
.border {border:1px solid #bd8cc7;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉