#bd91d2 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bd91d2由74.12%红色,56.86%绿色和82.35%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为145,蓝色值为210。在CMKY色彩空间中,他由10.0%青色,30.95%品红色,0.0%黄色和17.65%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 74.1
  • G 56.9
  • B 82.4
  RGB 百分比
  • C 10.0
  • M 31.0
  • Y 0.0
  • K 17.6
  CMYK 百分比

#bd91d2 颜色转换

#bd91d2十进制的RGB值为R:189, G:145, B:210。 CMYK值为C:10.0, M:30.952, Y: 0.0, K: 17.647

RGB 189, 145, 210
百分比 74.12%, 56.86%, 82.35%
十六进制 bd91d2
十进制 12423634
二进制 10111101,10010001,11010010
CMYK 10.0, 30.952, 0.0, 17.647
CMYK百分比 10%, 31%, 0%, 18%
CMY 0.259, 0.431, 0.176
CMY百分比 26%, 43%, 18%
HSL 280.62°, 41.94, 69.61
HSV (or HSB) 280.62°, 30.952, 82.35
XYZ 42.743, 35.723, 65.613
xyY 0.297, 0.248, 35.723
CIE-LAB 66.308, 28.294, -27.019
CIE-LUV 66.308, 19.52, -46.302
CIE-LCH/LCHab 66.308, 39.122, 316.32
CIE-LUV/LCHuv 66.308, 50.249, 292.859
Hunter-Lab 59.769, 23.055, -23.249
YIQ 165.566, 5.3351, 29.534
YUV 165.566, 21.86773, 20.55935
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#bd91d2 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bd91d2 相似颜色

相似颜色

#bd91d2 色度/色彩

至黑
至白

#bd91d2 色调

色调变化

#bd91d2 HTML/CSS代码

#bd91d2 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bd91d2.

<span style="color:#bd91d2;">文本</span>
#bd91d2 背景颜色

此段背景颜色为 #bd91d2.

<p style="background-color:#bd91d2;">文本</p>
#bd91d2 边框颜色

这个边框颜色为 #bd91d2.

<div style="border:1px solid #bd91d2;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bd91d2;}
.background {background-color:#bd91d2;}
.border {border:1px solid #bd91d2;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉