#bdb1ca 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bdb1ca由74.12%红色,69.41%绿色和79.22%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为177,蓝色值为202。在CMKY色彩空间中,他由6.44%青色,12.38%品红色,0.0%黄色和20.78%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 74.1
  • G 69.4
  • B 79.2
  RGB 百分比
  • C 6.4
  • M 12.4
  • Y 0.0
  • K 20.8
  CMYK 百分比

#bdb1ca 颜色转换

#bdb1ca十进制的RGB值为R:189, G:177, B:202。 CMYK值为C:6.436, M:12.376, Y: 0.0, K: 20.784

RGB 189, 177, 202
百分比 74.12%, 69.41%, 79.22%
十六进制 bdb1ca
十进制 12431818
二进制 10111101,10110001,11001010
CMYK 6.436, 12.376, 0.0, 20.784
CMYK百分比 6%, 12%, 0%, 21%
CMY 0.259, 0.306, 0.208
CMY百分比 26%, 31%, 21%
HSL 268.8°, 19.08, 74.31
HSV (or HSB) 268.8°, 12.376, 79.22
XYZ 47.367, 46.528, 62.359
xyY 0.303, 0.298, 46.528
CIE-LAB 73.887, 8.973, -11.113
CIE-LUV 73.887, 5.163, -18.45
CIE-LCH/LCHab 73.887, 14.284, 308.918
CIE-LUV/LCHuv 73.887, 19.159, 285.633
Hunter-Lab 68.211, 4.585, -6.456
YIQ 183.438, -0.8817, 10.318
YUV 183.438, 9.13621, 4.87975
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#bdb1ca 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bdb1ca 相似颜色

相似颜色

#bdb1ca 色度/色彩

至黑
至白

#bdb1ca 色调

色调变化

#bdb1ca HTML/CSS代码

#bdb1ca 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bdb1ca.

<span style="color:#bdb1ca;">文本</span>
#bdb1ca 背景颜色

此段背景颜色为 #bdb1ca.

<p style="background-color:#bdb1ca;">文本</p>
#bdb1ca 边框颜色

这个边框颜色为 #bdb1ca.

<div style="border:1px solid #bdb1ca;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bdb1ca;}
.background {background-color:#bdb1ca;}
.border {border:1px solid #bdb1ca;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉