#bdb2dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bdb2dc由74.12%红色,69.8%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为178,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由14.09%青色,19.09%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 74.1
  • G 69.8
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 14.1
  • M 19.1
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#bdb2dc 颜色转换

#bdb2dc十进制的RGB值为R:189, G:178, B:220。 CMYK值为C:14.091, M:19.091, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 189, 178, 220
百分比 74.12%, 69.8%, 86.27%
十六进制 bdb2dc
十进制 12432092
二进制 10111101,10110010,11011100
CMYK 14.091, 19.091, 0.0, 13.725
CMYK百分比 14%, 19%, 0%, 14%
CMY 0.259, 0.302, 0.137
CMY百分比 26%, 30%, 14%
HSL 255.72°, 37.5, 78.04
HSV (or HSB) 255.72°, 19.091, 86.28
XYZ 49.823, 47.827, 74.313
xyY 0.29, 0.278, 47.827
CIE-LAB 74.716, 12.134, -19.683
CIE-LUV 74.716, 3.332, -32.655
CIE-LCH/LCHab 74.716, 23.123, 301.654
CIE-LUV/LCHuv 74.716, 32.824, 275.826
Hunter-Lab 69.157, 7.572, -15.3
YIQ 186.077, -6.9397, 15.3969
YUV 186.077, 16.69535, 2.56458
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#bdb2dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bdb2dc 相似颜色

相似颜色

#bdb2dc 色度/色彩

至黑
至白

#bdb2dc 色调

色调变化

#bdb2dc HTML/CSS代码

#bdb2dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bdb2dc.

<span style="color:#bdb2dc;">文本</span>
#bdb2dc 背景颜色

此段背景颜色为 #bdb2dc.

<p style="background-color:#bdb2dc;">文本</p>
#bdb2dc 边框颜色

这个边框颜色为 #bdb2dc.

<div style="border:1px solid #bdb2dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bdb2dc;}
.background {background-color:#bdb2dc;}
.border {border:1px solid #bdb2dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉