#bdbcbc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bdbcbc由74.12%红色,73.73%绿色和73.73%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为188,蓝色值为188。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.53%品红色,0.53%黄色和25.88%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 74.1
  • G 73.7
  • B 73.7
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.5
  • Y 0.5
  • K 25.9
  CMYK 百分比

#bdbcbc 颜色转换

#bdbcbc十进制的RGB值为R:189, G:188, B:188。 CMYK值为C:0.0, M:0.53, Y: 0.53, K: 25.882

RGB 189, 188, 188
百分比 74.12%, 73.73%, 73.73%
十六进制 bdbcbc
十进制 12434620
二进制 10111101,10111100,10111100
CMYK 0.0, 0.53, 0.53, 25.882
CMYK百分比 0%, 1%, 1%, 26%
CMY 0.259, 0.263, 0.263
CMY百分比 26%, 26%, 26%
HSL 0.0°, 0.75, 73.92
HSV (or HSB) 0.0°, 0.529, 74.12
XYZ 48.045, 50.416, 54.774
xyY 0.314, 0.329, 50.416
CIE-LAB 76.324, 0.349, 0.117
CIE-LUV 76.324, 0.565, 0.113
CIE-LCH/LCHab 76.324, 0.368, 18.459
CIE-LUV/LCHuv 76.324, 0.576, 11.296
Hunter-Lab 71.004, -3.476, 3.965
YIQ 188.299, 0.5959, 0.2115
YUV 188.299, -0.14525, 0.615
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bdbcbc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bdbcbc 相似颜色

相似颜色

#bdbcbc 色度/色彩

至黑
至白

#bdbcbc 色调

色调变化

#bdbcbc HTML/CSS代码

#bdbcbc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bdbcbc.

<span style="color:#bdbcbc;">文本</span>
#bdbcbc 背景颜色

此段背景颜色为 #bdbcbc.

<p style="background-color:#bdbcbc;">文本</p>
#bdbcbc 边框颜色

这个边框颜色为 #bdbcbc.

<div style="border:1px solid #bdbcbc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bdbcbc;}
.background {background-color:#bdbcbc;}
.border {border:1px solid #bdbcbc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉