#bdbdbd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bdbdbd由74.12%红色,74.12%绿色和74.12%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为189,蓝色值为189。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和25.88%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 74.1
  • G 74.1
  • B 74.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.0
  • Y 0.0
  • K 25.9
  CMYK 百分比

#bdbdbd 颜色转换

#bdbdbd十进制的RGB值为R:189, G:189, B:189。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 0.0, K: 25.882

RGB 189, 189, 189
百分比 74.12%, 74.12%, 74.12%
十六进制 bdbdbd
十进制 12434877
二进制 10111101,10111101,10111101
CMYK 0.0, 0.0, 0.0, 25.882
CMYK百分比 0%, 0%, 0%, 26%
CMY 0.259, 0.259, 0.259
CMY百分比 26%, 26%, 26%
HSL 0.0°, 0.0, 74.12
HSV (or HSB) 0.0°, 0.0, 74.12
XYZ 48.367, 50.888, 55.416
xyY 0.313, 0.329, 50.888
CIE-LAB 76.612, 0, -0.007
CIE-LUV 76.612, -0.005, -0.01
CIE-LCH/LCHab 76.612, 0.007, 266.929
CIE-LUV/LCHuv 76.612, 0.011, 244.541
Hunter-Lab 71.336, -3.81, 3.877
YIQ 189, 0, 0
YUV 189, 0.00189, 0
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bdbdbd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bdbdbd 相似颜色

相似颜色

#bdbdbd 色度/色彩

至黑
至白

#bdbdbd 色调

色调变化

#bdbdbd HTML/CSS代码

#bdbdbd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bdbdbd.

<span style="color:#bdbdbd;">文本</span>
#bdbdbd 背景颜色

此段背景颜色为 #bdbdbd.

<p style="background-color:#bdbdbd;">文本</p>
#bdbdbd 边框颜色

这个边框颜色为 #bdbdbd.

<div style="border:1px solid #bdbdbd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bdbdbd;}
.background {background-color:#bdbdbd;}
.border {border:1px solid #bdbdbd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉