#bdbdcc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bdbdcc由74.12%红色,74.12%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为189,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由7.35%青色,7.35%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 74.1
  • G 74.1
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 7.4
  • M 7.4
  • Y 0.0
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#bdbdcc 颜色转换

#bdbdcc十进制的RGB值为R:189, G:189, B:204。 CMYK值为C:7.353, M:7.353, Y: 0.0, K: 20.0

RGB 189, 189, 204
百分比 74.12%, 74.12%, 80.0%
十六进制 bdbdcc
十进制 12434892
二进制 10111101,10111101,11001100
CMYK 7.353, 7.353, 0.0, 20.0
CMYK百分比 7%, 7%, 0%, 20%
CMY 0.259, 0.259, 0.2
CMY百分比 26%, 26%, 20%
HSL 240.0°, 12.82, 77.06
HSV (or HSB) 240.0°, 7.353, 80.0
XYZ 50.081, 51.573, 64.44
xyY 0.302, 0.311, 51.573
CIE-LAB 77.025, 2.874, -7.528
CIE-LUV 77.025, -0.866, -11.95
CIE-LCH/LCHab 77.025, 8.058, 290.898
CIE-LUV/LCHuv 77.025, 11.981, 265.854
Hunter-Lab 71.815, -1.196, -2.931
YIQ 190.71, -4.8195, 4.668
YUV 190.71, 6.54189, -1.50015
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bdbdcc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bdbdcc 相似颜色

相似颜色

#bdbdcc 色度/色彩

至黑
至白

#bdbdcc 色调

色调变化

#bdbdcc HTML/CSS代码

#bdbdcc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bdbdcc.

<span style="color:#bdbdcc;">文本</span>
#bdbdcc 背景颜色

此段背景颜色为 #bdbdcc.

<p style="background-color:#bdbdcc;">文本</p>
#bdbdcc 边框颜色

这个边框颜色为 #bdbdcc.

<div style="border:1px solid #bdbdcc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bdbdcc;}
.background {background-color:#bdbdcc;}
.border {border:1px solid #bdbdcc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉