#bdc5b7 颜色信息

在RGB颜色空间中,#bdc5b7由74.12%红色,77.25%绿色和71.76%蓝色组成,十进制红色值为189,绿色值为197,蓝色值为183。在CMKY色彩空间中,他由4.06%青色,0.0%品红色,7.11%黄色和22.75%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 74.1
  • G 77.3
  • B 71.8
  RGB 百分比
  • C 4.1
  • M 0.0
  • Y 7.1
  • K 22.7
  CMYK 百分比

#bdc5b7 颜色转换

#bdc5b7十进制的RGB值为R:189, G:197, B:183。 CMYK值为C:4.061, M:0.0, Y: 7.106, K: 22.745

RGB 189, 197, 183
百分比 74.12%, 77.25%, 71.76%
十六进制 bdc5b7
十进制 12436919
二进制 10111101,11000101,10110111
CMYK 4.061, 0.0, 7.106, 22.745
CMYK百分比 4%, 0%, 7%, 23%
CMY 0.259, 0.227, 0.282
CMY百分比 26%, 23%, 28%
HSL 94.28°, 10.77, 74.51
HSV (or HSB) 94.28°, 7.106999999999999, 77.25
XYZ 49.498, 54.17, 52.645
xyY 0.317, 0.347, 54.17
CIE-LAB 78.561, -5.317, 6.061
CIE-LUV 78.561, -3.806, 9.847
CIE-LCH/LCHab 78.561, 8.063, 131.26
CIE-LUV/LCHuv 78.561, 10.557, 111.131
Hunter-Lab 73.6, -8.755, 9.111
YIQ 193.012, -0.269, -6.0488
YUV 193.012, -4.92499, -3.51986
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#bdc5b7 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#bdc5b7 相似颜色

相似颜色

#bdc5b7 色度/色彩

至黑
至白

#bdc5b7 色调

色调变化

#bdc5b7 HTML/CSS代码

#bdc5b7 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #bdc5b7.

<span style="color:#bdc5b7;">文本</span>
#bdc5b7 背景颜色

此段背景颜色为 #bdc5b7.

<p style="background-color:#bdc5b7;">文本</p>
#bdc5b7 边框颜色

这个边框颜色为 #bdc5b7.

<div style="border:1px solid #bdc5b7;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#bdc5b7;}
.background {background-color:#bdc5b7;}
.border {border:1px solid #bdc5b7;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉